15 juli 1845 N2: Bepaling dat de landarbeid in de gewone kolonien des zomers om vijf uur zal aanvangen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 983


De Permanente Commissie,

Gelezen het verslag van den Directeur der Kolonien omtrent de gewone Kolonien van den 2e dezer N1647,

Besluit,

1e Aan... enzv

2e den Directeur te kennen te geven, dat de Permanente Commissie geene reden ziet, waarom de landwerkers niet even als de fabrijksarbeiders in den zomer des morgens om vijf uur met den arbeid zouden kunnen beginnen, wordende mitsdien de Directeur gemagtigd daarop order te stellen.