21 februari 1845 N11: Bepaling over het niet bij elkaar indelen van potentieel onzedelijke bestedelingen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 983

De Permanente Commissie,

Nader gelezen het door den Directeur der Kolonien bij brief van den 3e dezer No 260 ingezonden Proces-Verbaal van den Raad van Policie en Tucht in de gewone Kolonien van den 23 January ll

Besluit

1e te, enz

2e Den Directeur der Kolonien te doen opmerken dat de indeeling van even genoemden bestedeling  bij de ouders van Jacomi Ponse vermoedelijk de gereede aanleiding zal zijn geweest tot de overtreding van de wet der zedelijkheid waaraan deze jongelieden zich hebben schuldig gemaakt, verlangende mitsdien de Permanente Commissie dat bij het indeelen van bestedelingen, steeds zooveel doenlijk vermeden worden het huisvesten in dezelfde woning van jongelieden van verschillend geslacht, wier onderling gemeenzaam verkeer voor hunne zedelijkheid gevaar schijnt opteleveren.