14 december 1843 N3: Niet alleen de verkoopers maar ook de koopers van koloniale kleedingstukken moeten gestraft worden


Drents Archief, toegang 0186, invnr 981


De Permanente Commissie

Besluit

aan den Directeur der Kolonien te schrijven als volgt

De bij UWEd missive van den 8(?) September ll. N2546 onder andere ingezonden notulen van den Raad van tucht te Ommerschans van den 5 tot den 19 Augustus ll bevatten onderscheidene vonnissen tegen kolonisten, die wegens het verkoopen van Koloniale Kleeding stukken zijn gestraft.

Wij hebben echter daarbij geenerlei melding gevonden van de Koopers dier goederen; en schijnen deze derhalve ofschoon zij mede wel kolonisten zullen zijn geweest, te dier zake ongemoeid te zijn gelaten.-

Wij verzoeken UWEd naar aanleiding hiervan den Raad voornoemd indachtig te maken dat niet alleen de verkoopers, maar ook de koopers hadden moeten worden gestraft, hetwelk voor bet vervolg zal behooren te worden in acht genomen.

De P.C.