9 december 1843 N26: Bepaling dat het teregt komen van gestolen goederen geen invloed moet hebben op de mate van strafbaarheid van het misdrijf noch op de toepasselijkheid der daarop bestaande straf


Drents Archief, toegang 0186, invnr 981


De Permanente Commissie

Gelezen den brief van den Directeur der Kolonien van den 17 October ll. N2966

Geeft aan den Directeur bij dezen te kennen,

dat de Permanente Commissie volkomen instemt met zijn gevoelen, dat de daarbij genoemde kolonisten door den Raad van tucht bij het 2e Gesticht te Veenhuizen niet hadden behooren te worden vrijgesteld van de dubbele vergoeding der bedoelde ontvreemde kantschoppen en eene halsdoek, op grond dat een en ander nader was te regt gebragt

vermits dat teregt komen geen invloed kon hebben op de mate van strafbaarheid des misdrijfs noch op de toepasselijkheid der daarop bestaande strafbepaling,

wordende de Directeur verzocht zulks den Raad van tucht voornoemd, ter inachtneming voor het vervolg onder het oog brengen.

De P.C.