Besluit permanente commissie 24 december 1842 N5: Bepaling omtrent de inrigting der stamboeken voor de strafkolonisten te Veenhuizen alsmede van dat der Weezen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 980


De Permanente Commissie

Besluit

aan den Directeur der Kolonien te schrijven als volgt

Wij hebben de eer UWEd hiernevens weder te doen toekomen het bij UWEd brief van den 12 October ll. No. 2641 overgezonden Register van Strafkolonisten bij het 2 Gesticht te Veenhuizen en bijlagen

In verband tot onze aanschrijving van den 10 November ll. N7, betrekkelijk de veranderde inrigting van den sterkte staat, is het ons verlangen dat de kolonisten van de onderscheidene Categorien, bij elk der Gestichten gevoerd worden op een voor iedere Categorie afzonderlijk ingerigt Register of Stamboek

Op de registers der strafkolonisten en gedetacheerden zal bij iedere naam moeten aangeduid worden op welken voet hij oorspronkelijk in de Kolonien is opgenomen

Voor de gedetacheerde weezen bij het 3e Gesticht te Veenhuizen kan het daar aanwezige stamboek der weezen worden aangehouden en behoeft hetzelve mitsdien niet door een nieuw aanteleggen register te worden vervangen.

Genoemd Gesticht, nu tot een Bedelaars Gesticht verklaard zijnde, bekomt een eigen Stamboek van bedelaars kolonisten, interigten en bij te houden op denzelfden voet als dat bij het 2e Gesticht.

Het stamboek der weezen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen blijft onveranderd, evenals de Stamboeken der bedelaars kolonisten geene verandering ondergaan.

Het vereischt overigens geen opzettelijk voorschrift dat elk Register op de buitenzijde van een titel moet worden voorzien.

Wij maken daarvan echter gewag omdat op het als bovenvermeld hiernevens teruggaande Register van strafkolonisten zoodanige titel wordt gemist.

De P.C.