17 oktober 1842 N3: Den Directeur der Kolonien de bevoegdheid toegekend om strafkolonisten tusschentijds tot terugplaatsing voor te dragen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 980


De Permanente Commissie

Op het verslag van haar Medelid Mr. Faber van Riemsdijk, betrekkelijk ZWEdG jongste inspectie der Kolonien

Besluit

den Directeur der Kolonien de bevoegdheid toe te staan om tusschentijds, naar bevind van omstandigheden, strafkolonisten die zich bijzonder goed gedragen en ten minste een jaar lang in de Strafkolonie zijn geweest tot terugplaatsing voor te dragen.

Afschrift dezes enz.