Besluit permanente commissie 14 december 1841 N25: De kinderen van strafkolonisten kunnen groot verlof bekomen wanneer zij om hunne ouders in de strafkolonie zich bevinden


Drents Archief, toegang 0186, invnr 979


De Permanente Commissie

Gelezen den navermelden brief van den Directeur der Kolonien

Besluit

daarop te antwoorden als volgt

In antwoord op UWEd brief van den 16 October ll. No. 2506 hebben wij de eer UWEd te kennen te geven, dat de kinderen van gewone kolonisten en arbeiders gezinnen, die niet uit eigen hoofde, maar enkel omdat zij hunne ouders moesten volgen, in de strafkolonie zich bevinden, geenszins behoeven te worden uitgesloten van de bepalingen op het groot verlof, tot het opsporen van een bestaan middel buiten de Kolonien.

Het hierbij teruggaand verzoek voor C. Bijkerk kan mitsdien ingewilligd worden.

De P.C.