Besluit permanente commissie 31 augustus 1841 N1: De bestedelingen in de gewone kolonien die wegens desertie of het uitblijven over de verloftijd naar de strafkolonie worden verwezen verbeuren ook het tegoed bij de Maatschappij


Drents Archief, toegang 0186, invnr 979


De permanente Commissie
Overwegende dat de straf van overplaatsing naar de Strafkolonie van in de Gewone Kolonien ingedeelde bestedelingen; ter zake van het verlaten der Kolonien zonder bekomen verlof, of het uitblijven over den verloftijd zonder wettige redenen, steeds, ingevolge vroegere bepaling, gepaard is gegaan met verbeurte van het tegoed op de rekening van zoodanige bestedelingen.
Overwegende dat bedoelde bepaling evenwel niet is opgenomen geworden in het Sub 8 Julij 1829 N19 vastgesteld Reglement van Policie en Tucht voor de Kolonisten huisgezinnen

Besluit

bij aanvulling van evenbedoeld Reglement te bepalen dat de in de gewone Kolonien bij indeeling gevestigde bestedelingen, wanneer zij zonder bekomen verlof de Kolonien verlaten, of zonder wettige redenen over den verloftijd uitblijven, bij de straf welke zij deswege zullen beloopen, daarenboven ook nog alle aanspraak zullen verliezen op hun tegoed, hetwelk als dan zal worden afgeschreven ten voordeele der Maatschappij.
Afschrift dezes enz.