Besluit 26 september 1840 N30: Vermindering van het spinloon en vermeerdering van het schrobbel en kaardloon van het afval van jute garen

Drents Archief, toegang 0186, invnr 978

De Permanente Commissie,

Gelezen den brief van den Directeur der kolonien van den 15 dezer N2367 houdende verslag nopens Veenhuizen

Besluit

1e goedkeuren enz

2e goedkeuren de vermindering van het spinloon van het afval van jute garen van 0.65 op 0.50, mitsgaders de vermeerdering daarentegen van het schrobbelloon met 5 cents en van het kaardloon met 2 cents respectivelijk tot 11 en 15 cents per pond.

3e goedkeuren den gestelden taks voor turfbrand op 24 centen s weekstegen 100 turven per week, voor de zaalopzieners en tegen 50 turven per week voor den klompenmaker en wagenmaker op spaanders uit hunne winkels mitsgaders den taks gesteld voor den smid op 24 cents turf en voor den apotheker op 36 cents turf per week.

4e te bepalen dat de veldwachters zoo veel mogelijk uit de veteranen zullen worden genomen, zuellende ten einde de veteranentot de veldwachtersdienst te Veenhuizen aan te moedigen, het salaris der veteranen veldwachters aldaar a 2.-- s weeks geheel in zilver uitbetaald worden en de verdiensten hunner huisgenooten in koloniale munt zonder inhouding voor kleeding worden uitbetaald, ten einde hen wat het genot van voordeelen betreft volkomen gelijk te stellen met die te Ommerschans.