Besluit permanente commissie 3 februari 1840 N7: Reglement voor eene geregelde vaart tusschen Meppel en Veenhuizen,
met wijziging 13 maart 1840 N3


Drents Archief, toegang 0186, invnr 978


De Permanente Commissie, nader gelet op de Rapporten van den Direkteur der Kolonien van den 20 september ll. No. 2654 en 26 november ll. No.334,

besluit:

1e. vast te stellen het hieraangehechte reglement waarop tusschen Veenhuizen en de stad Meppel aan den schipper B.Worst eene geregelde vaart wordt toegestaan;
2e. den etc. afschrift dezes etc.;


Reglement voor eene geregelde vaart tusschen Veenhuizen en de stad Meppel


Artikel 1.
Aan schipper B. Worst wordt toegestaan eene geregelde vaart tusschen de drie gestichten te Veenhuizen en de stad Meppel.

Artikel 2.
De tijd van afvaren zal zijn iederen vrijdagmorgen van Meppel en iederen dingsdagmorgen van Veenhuizen; de tijd van aankomst zal zijn op dezelfde dagen des avonds waartoe de schipper alle mogelijke vlijt en alles wat van hem afhangt zal aanwenden, zullende hij ingeval van vertraging slechts door verhinderingen buiten zijn toedoen of bereik zich kunnen verontschuldigen.

Artikel 3.
Zoo wel aankomst als afvaart zal te Veenhuizen door horen of trompetgeblaas worden aangekondigd. Bovendien zal de schipper bij aankomst dadelijk en bij vertrek even tevoren daarvan kennis geven aan den Adjunct-Direkteur bij ieder gesticht.

Artikel 4.
De los- en ligplaatsen te Veenhuizen zullen den schipper door de plaatselijke Direkteur worden aangewezen.

Artikel 5.
Zodra de lossing der aangebrachte goederen bij het 1e gesticht zal zijn afgelopen, zal hij naar de gestichten N2 en 3 doorvaren en zoo veel vlijt aannemende, dat ook daar een lossing nog op zaterdag bij dag kunnen plaatshebben.

Artikel 6.
Wanneer er geene goederen voor de gestichten N2 en 3 mogten aangebracht worden zal hij nogtans verpligt zijn van zijn aankomst kennis te geven aan den AdjunctDirekteur dier gestichten ook ten einde tevens te vernemen of hij evenwel om goederen in te nemen moet doorvaren.

Artikel 7.
De lading bij de gestichten N2 en 3 zal plaats hebben des maandags en wel zoo spoedig dat het vaartuig nog vroeg genoeg vóór den avond van dien dag bij het 1e gesticht kunnen aankomen, om ook hier de lading tijdig te kunnen innemen.

Artikel 8.
De schipper zal van de Maatschappij en van hare ambtenaren en de kolonisten geen hooger vrachtloon mogen vorderen dan volgens de aan dit reglement gehechte vrachtlijst.

Artikel 9.
Hij is gehouden een ieder met wien hij in zijn bedrijf te doen heeft, beleefd en bescheiden te behandelen en zich vooral ook voor het misbruik maken van sterken drank te wachten.

Artikel 10.
Ontrouw, nalatigheid, wangedrag en ander ongeregeldheden zullen bij aldien de schipper zich daaraan mogt schuldig maken, naar bevind van zaken desnoods door onttrekking der vergunning tot bij dezen geregelde beurtvaart worden gestraft.

Artikel 11.
Het is den schipper verboden met kolonisten of ambtenaren handel te drijven.

Artikel 12.
Evenzeer is het hem verboden sterken drank dien hij ter bezorging aan kolonisten of ambtenaren mogt ontvangen hebben zonder voorkennis en toestemming van den AdjunctDirekteur te bestellen.

Artikel 13.
Zoo ook mag hij geene goederen van kolonisten hetzij los of ingepakt mede nemen zonder zoodanige bestemming.

Artikel 14.
Gedurende het laden en lossen zal in of op het vaartuig geen tabak mogen worden gerookt.

Artikel 15.
De schipper zal voor de hem toevertrouwde goederen de meest mogelijke zorg dragen en is wegens schade of vermis aan achteloosheid, verzuim of ontrouw te wijten, aansprakelijk en verantwoordelijk volgens de wet.

Artikel 16.
Hij zal de vaart in eigen persoon waarnemen en bij tijdelijke verhindering een geschikt persoon ten genoegen der koloniale direktie in zijne plaats stellen.

Artikel 17.
Bij aldien zijn vaartuig, wegens herstelling of andere redenen niet mogt kunnen worden gebruikt, zal hij een ander ten genoege der Direktie moeten aanleggen.

Artikel 18.
Wanneer het geval plaatsvindt dat het vaartuig niet al de goederen of passagiers mogt kunnen inladen zal de schipper voor een tweede vaartuig moeten zorgen, mits hij een dag tevoren van wege de Direktie worde gewaarschuwd.

Artikel 19.
De Permanente Commissie behoudt zich voor dit Reglement en de bij artikel 8 bedoelde vrachtlijst nader zoodanig te wijzigen als bij ondervinding mogt blijken nodig of billijk te wezen. Aldus vastgesteld door de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid te s-Gravenhage den 3 February 1840.

Bijlage vrachtlijst

Vrachtlijst behoorende bij het Reglement voor de beurtvaart tusschen Veenhuizen en de Stad Meppel.

GOEDEREN
prijs
Van de weeskinderen van ieder persoon
0.30
Van een persoon van de Ommerschans naar Veenhuizen of vice versa
0.40
Van een kind van 12 jaren of jonger
0.20
Van een kind op de schoot
niets
Voor kortere distantie de voorschrevene sommen naar rato minder
Het last a 33 mudden tarwe, rogge, gerst, mout, boekweit
2.25
Het last a 33 mudden haver
2.50
Van minder dan ¼ last per mud
0.10
Een oxhoofd bier
0.50
Een ton bier
0.40
Een halve ton bier
0.20
Een vierde ton bier
0.10
Een oxhoofd wijn of brandewijn
0.60
3 anker wijn of brandewijn
0.40
1 anker wijn of brandewijn
0.15
Van het anker op flesschen
0.30
1 anker ledige flesschen
0.10
¼ ton boter
0.20
1 ton teer
0.40
1 ton pek
0.40
1 ton zeep
0.40
1000 kuipers(?)
1.25
¼ deel traan
0.75
1 oxhoofd stroop, honing, raap, kennigs(?) of lijnolie
0.60
1 ton of vat lijnolie
0.30
1 ton of vat groote mans pijpen
0.30
¼ deel pruimen
0.70
½ deel pruimen
0.35
100 pond stokvisch
0.20
van elke 100 pond visch
0.15
100 pond kaarsen
0.20
100 pond katoen
0.30
1 pot kandij
0.15
Van houtwaren over de gulden waarde
0.05
1 ton haring
0.30
1 klein vaatje haring
0.10
1 ledige ton of kist
0.10
1 kist ter breedte van een wagen of grooter
0.30
1 korf glas
0.40
1 kist thee
0.40
½ kist thee
0.30
¼ kist thee
0.20
200 pond tabak
0.40
1 bos tabak
0.10
100 pond wol
0.25
1 zak vlas
0.20
1 mud of looper(?) krenten
0.15
1 mud zemelen
0.10
1 zak zout
0.10
100 lijn-of raapkoeken
1.25
1 bos bezems
0.05
1 schijf boenders
0.05
1 koppel patrijzen
0.15
1 haas
0.10
1 gans
0.10
1 korf hoenders minder dan 30 stuks inhoudende
0.25
1 korf hoenders van 30 tot 50
0.35
1 korf hoenders van 50 tot 75
0.50
1 korf hoenders van 75 tot 100
0.60
1 oud varken
0.50
1 jong varken
0.15
1 kalf
0.15
1 schaap
0.15
100 pond rijst
0.15
100 pond gepelde gerst
0.15
1 matje rozijnen
0.15
1 matje vijgen
0.15
1 bingo(?) kastanjen of noten
0.20
1 rol zeildoek
0.15
Oud ijzer en staven tot 1000 pond elke 100 pond
0.15
Boven de 1000 pond van elke 100 pond
0.15
1 ?? …smidshielen(?)
2.00
100 pond lood, tin of koper
0,15
Van 100 wandsteenen, esters
0.50
Van 1000 huissteenen
1.20
Van 1000 pannen
2.25
Van 1000 vloersteenen
3.00
100 schaap- of kalfsvellen
1.00
1 ?? of paardenvel
0.05
1 dozijn schoppen
0.30
1 dozijn fusten
0.15
1 dozijn staven
0.30
100 bos hoepels klein of groot
1.50
50 pond koffie
0.10
100 pond koffie
0.15
25 pond thee
0.15
1 zak hennigs(?)
0.15
Van een gesloten trom, doos of pakje met een adres tot 10 pond ??
0.15
1 schepel meel
0.075
1 ton eijeren
0.40
1 mandje pijpen
0.075
1 zak met linnen tot 100 pond toe
0.25
1 bos klompen
0.10
100 boonstokken
0.30
100 bandgaren
0.15
Hoog- of laagstaande vruchtboomen het stuk
0.05
Spijkers in manden van iedere 100 pond
0.15
1 ton beschuit
0.30
1 zak meel
0.15
1 zak meel van 12 ponden brood
0.015
Geldvracht verzegeld
Vijftig gulden
0.10
Honderd gulden
0.15
Driehonderd gulden
0.45
Vierhonderd gulden
0.60

En zoo vervolgens.
Van alle tusschen invallende kwantiteiten voor zooverre hierboven niet opgegeven zal de vracht naar evenredigheid worden berekend.
Aldus vastgesteld etc.Besluit permanente commissie 13 maart 1840 N4: Wijziging van het reglement voor eene geregelde vaart tusschen Meppel en Veenhuizen van 3 februari N7


Drents Archief, toegang 0186, invnr 978


De Permanente Commissie,
nader gelet op den brief van den Direkteur der Kolonien van den 11e februarij ll. N400,

besluit:

1 aan schipper B. Worst in de geregelde vaart tusschen Veenhuizen en de stad Meppel toe te staan het regt van voorschutting door het nieuwe schut in de Koloniale Vaart naar Veenhuizen.
2 bij wijziging der vrachtlijst, behoorende bij het Reglement voor de vaart tusschen Veenhuizen en Meppel de vracht van Haver te bepalen op f 1.50 het last en de vracht van gepelde gerst of gort op 10 centen het mud, zullende voorts in gemelde vrachtlijst in plaats van het last a 33 mudden, worden gelezen: het last a 30 mudden.