Besluit 19 juli 1838 N24: Verkoop van zwart ongeverwd katoen

Drents Archief, toegang 0186, invnr 1288

Behalve zwart geverwd katoen zal ook ongebleekt katoen in de winkels der gewone kolonien verkrijgbaar worden gesteld.

De verkoop van het bedoelde katoen zoo wel het zwart geverwde als het ongebleekte, zal mede mogen plaats hebben uit de winkels bij de gestichten doch alleen ten behoeve der huisgezinnen.

Ten einde het verkoopen naar buiten de kolonien tegen te gaan, zal het bedoelde katoen echter niet anders worden verkocht, en ook niet anders aan de winkels worden geleverd, dan bij lappen, welke beneden de lengte van een beddelaken moeten blijven.

Bijaldien het bepaalde bij artikel 3 mogt blijken ongenoegzaam te zijn om het verkoopen naar buiten te verhinderen zullen de prijzen worden verhoogd, waartoe in dat geval de Directeur der Kolonien de vereischte voordragt zal doen.


Deze tekst is overgenomen van een later gemaakt afschrift van alle regelingen met betrekking tot de koloniale winkels en staat ook bij de verzameling regelingen voor de winkel op de Ommerschans en bij de verzameling regelingen voor de winkels in Veenhuizen.