9 juni 1837 N11: Herinnering der verpligting om de gegeven voorschriften op te volgen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 975


De Permanente Commissie,

Nader gelet op den brief van den Directeur van den 17 mei ll N1134,

Besluit daarop te antwoorden als volgt:

In antwoord op Uwen brief van den 17 mei ll N1134 hebben wij de eer U edele te kennen te geven dat de daarbij voorgedragen beschouwingen ons niet hebben kunnen terugbrengen van de denkbeelden, ontwikkeld bij onze aanschrijving van den 12e bevorens N2, waaraan wij ons alzoo blijven gedragen, verlangende wij, bij aldien er soms gewigtige redenen mogten bestaan om anders te handelen dan onze voorschriften of opgaven medebrengen, daarvan onmiddellijk kennisgeving te ontvangen, voorzooverre de tijd volstrekt verhinderd vooraf ons welmeenen in te winnen, hetwelk anders behoort te geschieden.

Wij verzoeken U Edele zulks voor het vervolg in acht te doen nemen.
De Permanente Commissie.


Notitie: Dit besluit wordt, in het kader van een heel ritsje van soortgelijke blafferige besluiten, genoemd op pagina 169 van De strafkolonie.