4 februari 1837 N17: Herinnering dat in de gegeven voorschriften geen veranderingen buiten weten der permanente commissie mogen worden gemaakt


Drents Archief, toegang 0186, invnr 975

Gelezen den brief van den Directeur der Kolonien van den 2 January ll.no.9 besluit aan denzelven te schrijven als volgt:

Bij dezen hebben wij de eer U Edele toe te zenden eene nota van aanmerkingen op de aanvrage om fondsen voor January ll, gevoegd geweest bij Uw Edelen brief van den 2e January ll welke wij beantwoord zullen terugverwachten.

Nota van aanmerkingen op de aanvrage om fondsen voor 1837. Algemeene Directie enzovoort, Veenhuizen 1e Gesticht.

De Permanente Commissie kan wel gelooven dat de wijze van voeden der zwakke kinderen, volgens de nota bij de aanvrage om fondsen gevoegd, doelmatig is, maar is zeer ontevreden dat zulk een belangrijke verandering zonder hare voorkennis is geschied, temeer daar zij geen de minste reden ziet, waarom vooraf haar goedvinden ten dezen niet had kunnen worden gevraagd.

Zij zal het voor dezen keer het hierbij laten, doch verbiedt dergelijke eigendunkelijke handelingen ten stelligste voor het vervolg en verzoekt den Directeur der Kolonien nauwlettend toe te zien dat zoodanige met den meermalen geuite wil der Permanente Commissie strijdige handelwijzen niet meer plaatshebben.


Notitie: Dit besluit wordt, in het kader van een heel ritsje van soortgelijke blafferige besluiten, genoemd op pagina 169 van De strafkolonie.