6 november 1835 N11: Aanbeveling om niet aftewijken van de uitdrukkelijke bevelen door de Commissie gegeven


Drents Archief, toegang 0186, invnr 973


De Permanente Commissie,

Gelezen het verslag van den Inspecteur der koloniŽn van den 26 October ll

Besluit:

1. nav enzv

2. aan den Directeur der KoloniŽn te schrijven als volgt:

Uit het jongste verslag van den Heer Inspecteur der KoloniŽn hebben we tot onze bevreemding bemerkt dat de klapbrug over de vaart naar Veenhuizen is hersteld geworden, alhoewel wij op UwEd voorstel bij ons besluit van den 9 July ll N17, UwEd gemagtigd hadden om dezelven, ten einde de kosten voor herstelling uittewinnen, te doen wegnemen.

Wij verzoeken UwEd den ambtenaar die ten deze op eigen gezag gehandeld heeft, deswege onze ontevredenheid te doen kennen, hem tevens ernstig het verkeerde zijner handelwijze onder het oog brengende, en voorts de verschillende ambtenaren, welke het kan aangaan, naar aanleiding van het onderwerp te waarschuwen, om zich voor dergelijke eigendunkelijke handelingen te wachten, zullende in het vervolg de daardoor veroorzaakte kosten gebragt worden ten laste van ambtenaren die zonder de vereischte autorisatie te werk mogten zijn gegaan.


Notitie: Dit besluit wordt, in het kader van een heel ritsje van soortgelijke blafferige besluiten, genoemd op pagina 169 van De strafkolonie