Besluit 6 juni 1833 N6: Afsluiting der rekeningen van de koloniale winkelhouders.

Drents Archief, toegang 0186, invnr 1288

Voortaan zal, bij de afsluiting van ieder dienstjaar, de rekening van elken kolonialen winkelhouder worden verevend, en het te kort hetwelk daarop alsdan mogt bestaan, gebragt worden ten personele laste des winkelhouders, om door hem bij inhouding op zijn salaris te worden gekweten met dien verstande nog tans dat wanneer bij de afsluiting van een volgend dienstjaar zoodanige winkel een voordeelig slot mogt aanbieden, de helft der winst desnoods in mindering zal strekken van het alsdan nog ter aanzuivering overblijvend te kort en mitsdien in het voordeel der bedoelde personele rekening zal worden gebragt.


Deze tekst is overgenomen van een later gemaakt afschrift van alle regelingen met betrekking tot de koloniale winkels en staat ook bij de verzameling regelingen voor de winkel op de Ommerschans en bij de verzameling regelingen voor de winkels in Veenhuizen.