Besluit 14 november 1832 N27: Bepaling op de toekenning der toelagen voor medailles aan weduwen van kolonisten

Drents Archief, toegang 0186, invnr 970 en invnr 406

De Permanente Commissie,

Gelezen eenen brief van den Directeur der koloniŽn van den 6 dezer N2121, betrekkelijk de aanspraak der weduwen op het voortdurend genot der toelagen verbonden aan de medailles welke hare mannen hadden verkregen.

Herzien haar besluit van den 31 October ll N23,

Besluit

1e Te verklaren dat het beginsel bij opgemeld besluit ontwikkeld van geen toepassing is op zoodanige weduwen welke op dit oogenblik reeds in het genot zijn der toelagen aan de aan hare mannen verkregen medailles verbonden.


2e Vast te stellen dat bij het overlijden van eenen kolonist welke in het bezit is van eene medaille bij uitzondering van den regel in overweging zal kunnen worden genomen of zijne nagelatene weduwe al dan niet de daaraan verbondene toelage zal blijven genieten, waarbij voornamenlijk in aanmerking zal komen in hoe verre de vrouw door hare huishoudelijkheid kan geacht worden het hare te hebben bijgebragt tot de door den man verworvene onderscheiding.


Zie voor de brief van de directeur waarop gereageerd wordt en het kader waarbinnen deze discussie plaatsvind de betreffende muntenpagina.