Besluit 31 oktober 1832 N21: Bepaling dat de toelagen voor medailles bij het overlijden van kolonisten worden ingetrokken

Drents Archief, toegang 0186, invnr 970 en invnr 405

De Permanente Commissie etc

Gelezen hebbende eene missive van den Directeur der kolonien van den 10e dezer N1959, daarbij onder inzending der zilveren medaille van den overleden kolonist H. Steunenberg de aandacht der Permanente Commissie vestigende op de uitkeering der toelage aan de erfgenamen des overledenen,

Besluit

aan den Directeur voorn: te kennen te geven, dat, aangezien de medailles personele blijken van onderscheiding zijn, de toelagen deswege ook komen te vervallen met den dood dergenen die dezelve hebben verworven en dat dien ten gevolge aan de erfgenamen van Steunenberg ter voorschreven zake geen verdere uitkeering kan plaats hebben dan tot den dag van het overlijden van dezen.


Zie voor de brief van de directeur waarop gereageerd wordt en het kader waarbinnen deze discussie plaatsvind de betreffende muntenpagina.