Besluit 27 maart 1832 N41: Opgave der invaliden(?) de 2e helft van het contract van 1826.


Drents Archief, toegang 0186, invnr 970


De Permanente Commissie
Gelezen
1. eenen brief van ZExc den Minister van Binenl. Zaken van den 13 dezer N151 Afd. 7
2o eenen brief van Regenten der Stads Aalmoezenierskamer te Utrecht van den 17 dezer. Nader gelet op den brief van den Directeur der kolonien van den 9e dezer N452.

Besluit

1e den tweeden brief te houden in advies.
2e aan den Directeur der kolonien te schrijven als volgt:

De enz.
Daar wij ons voorts bereid hebben verklaard om ook de invaliden op de genoemde 2e helft van het vermelde contract aantenemen, verzoeken wij UwEd voortaan, uiterlijk binen twee maanden na de vestiging van zoodanige personen, te willen mede deelen of dezelve tot de validen dan tot de geheel of half invaliden behooren.
Het zal te dien einde noodig zijn hen, gedurende dien tijd, naauwkeurig gade te slaan, en voor zoo verre het genoemde tijdsbestek te kort mogt zijn om den graad van validiteit met zekerheid te bepalen, zal zulks naar de meeste waarschijnlijkheid kunnen worden opgegeven.
Ten aanzien van de 4 bovengemelde uit Dokkum, opgezonden personen blijven wij alzoo nader meer bepaalde opgaven opzigtelijk derzelver werkvatbaarheid, van UwEd tegemoet zien.
de P.C.