27 januari 1832 N25: Regeling der borgtogten van den Adj directeurs van het 2e en 3e Gesticht te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 970


De Permanente Commissie

Herzien hare resolutie van den 9 Julij 1831 N3, houdende bepalingen nopens de borgtogten door de comptabele ambtenaren in de Kolonien te storten

In aanmerking nemende dat als nu zou kunnen worden overgegaan tot de vaststelling der borgtogten door de Adjunct Directeurs van de 2e en 3e Gestichten te Veenhuizen te presteren

Besluit:

1o. De borgtogten van de Adjunct-Directeuren der Gestichten N2 en 3 te Veenhuizen vast te stellen te weten op f 1000:- voor dien van het 2e Gesticht en op f  2000:- voor dien van het 3e Gesticht.