Besluit permanente commissie 15 december 1831 N37: Voorschrift hoedanig de rekeningen van gewone kolonisten die in vervanging van anderen worden gevestigd voor 16-jarige en loopende schuld te belasten


Drents Archief, toegang 0186, invnr 969

De Permanente Commissie

Gelezen eene missive van den Directeur der kolonien van den 8e dezer N2209

Besluit aan denzelven te schrijven als volgt:

In antwoord op de missive van den 8e dezer N2209, hebben wij de eer UwEd te kenen te geven, dat in het algemeen alle huisgezinnen, welke in de gewone kolonien ter vervanging van anderen worden gezonden, in de eerste plaats moeten worden belast met de loopende schuld van het vorige huisgezin,

dat het belasten van het nieuwe huisgezin met de zestienjarige schuld van het vorige, hetgeen slechts het geval kan zijn met de huisgezinnen op de contracten gevestigd, eene uitzondering is, die aan UwEd telkens, wanneer zij plaats mogt hebben, zal worden medegedeeld,

dat in alle gevallen de eerste verstrekkingen aan het in vervanging komende gezin op 16 jarige schuld moeten worden aangeschreven, onverschillig of dat gezin al dan niet ook tevens met de 16 jarige schuld van het vorige huisgezin wordt belast.

Overigens zijn wij met UwEd van gevoelen dat het bedrag der 16 jarige schuld waarmede het huisgezin van J. Bakker behoort te worden belast in stade van 250,47 zal moeten zijn f 240, 42
De P.C.