Besluit 5 december 1831 N3: Bepalingen omtrent de wijze van betaling der vreemde arbeiders in de kolonien


Drents Archief, toegang 0186, invnr 969 en invnr 387

De Permanente Commissie etc

Overwegende dat de wijze van betaling op de werkstaten aan kolonisten welke als vreemde arbeiders in daghuur werkenen in zilvergeld uitbetaald worden, tot misbruik zoude kunnen aanleiding geven, als biedende weinig of geen middel van controle aan,

Gehoord het verslag van den Verificateur

Besluit

Artikel 1
De wijze van betaling van vreemde arbeiders op werkstaten wordt bij deze ingetrokken.

Artikel 2
De betalingen zullen voortaan voor zoo verre dezelve aan kolonisten geschieden, in koloniale munt worden gedaan, op betaalstaten inhoudende de namen der kolonisten, de omschrijving der verrigte werkzaamheden, het bedrag der verdiensten, en de handteekeningen der belanghebbenden voor quitantie.

Artikel 3
De betalingen aan geheel vreemde personen voor verrigte werkzaamheden, kunnen altijd in zilver, maar mogen nimmer dan tegen quitantie geschieden.

Artikel 4
Ter tegemoetkoming aan het bezwaar voor de kolonisten in de bepaling van artikel 2 gelegen, zal het den Directeur der kolonien steeds vrij staan van deze.kolonisten van tijd tot tijd, eenig koloniaal geld tegen gewone rijksmunt in te wisselen, als hun benoodigd zijnde tot aankoop van hooi enz.