Besluit der permanente commissie 3 december 1831 N1: Oprigting van magazijnen van houtwaren te Veenhuizen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 969

De Permanente Commissie etc.

Gehoord het rapport van den Inspecteur der Kolonien en den verificateur gereq. den 26 Septemb ll. N2

Op den brief van den Directeur der Kolonien van den 15 bevorens N1604

Besluit:

Artikel 1
Met den 1e Januarij aanstaande zal bij ieder der drie Gestichten te Veenhuizen een afzonderlijk magazijn van houtwaren worden aangelegd.

Artikel 2
Op de Grootboeken en Magazijnboeken binnen dien gestichten zal dien overeenkomstig een nieuw respect worden geopend onder de benaming van Houtwaren.

Artikel 3
Bij het debiteren en crediteren van dat respect zoo wel op de Magazijnboeken als op de Grootboeken, zal alleen worden geboekt het gezamenlijk bedrag der waarde van gelijktijdig, ontvangene of afgeleverde partijen onder de enkele benaming van Houtwaren, zonder eenige specificatie of aanduiding van soort of afmeting.

Artikel 4
Bij de aflevering van houtwaren zal op de Grootboeken worden aangewezen ten wiens behoeve die aflevering is geschied, teneinde de betrekkelijke respecten daarmede kunnen worden belast.

Artikel 5
De magazijnmeester bij elk Gesticht zal, alleenlijk aan den opziener der gebouwen met uitzondering van ieder ander, houtwaren uit het Magazijn afleveren, tegen afgifte van een bewijs door den gen. opziener geteekend en goedgekeurd door den Adjunct Directeur van het Gesticht.

Artikel 6
De in het voorgaande artikel bedoelde bewijzen zullen bevatten eene gespecificeerde opgave met aanduiding van den prijs van elk artikel.

Artikel 7
De genoemde bewijzen zullen in duplo worden opgemaakt, zullende een daarvan bij de maandelijksche verantwoording aan de P. C. worden overgelegd, en het ander bij den Magazijnmeester blijven berusten, ten einde hij, zoo dikwerf zulks noodig wordt geoordeeld, het bedrag van het afgeleverde van elke soort van houtwaren daaruit kunne opmaken en door middel van vergelijking met de facturen, waarvan hij mede door den Adjunct Directeur van het Gesticht goedgekeurde afschriften in bewaring zal houden, het voorhandene in het Magazijn kunne constateren.

Artikel 8
Ten einde de werkzaamheden te vereenvoudigen, zal de Adjunct Directeur van elk Gesticht zorg dragen dat de aflevering voor Houtwaren, voor zoo veel mogelijk slechts eenmaal ís weeks plaats hebbe.

Artikel 9
De bij het 3e Gesticht voorhandene houtwaren zullen met den 1e Januarij aanstaande naauwkeurig worden opgenomen, en zal daarvan een Staat worden opgemaakt, houdende aanwijzing van de onderscheidene soorten en prijzen, zullende wijders het gezamenlijk bedrag van alle die houtwaren, in eenen enkelen post, op de boeken van dat Gesticht in ontvang worden genomen.

Afschrift dezes etc.
De P. C.