Besluit van de permanente commissie 21 februarij 1831 N5: Bepaling dat ook van de Magazijnen van huisraad en gereedschappen in de zalen, keukens etc dagboeken zullen worden gehouden


Drents Archief, toegang 0186, invnr 969

De Permanente Commissie etc

Besluit:

Aan den Direkteur der Kolonien te schrijven als volgt:

Het verslag van den Inspecteur der Kolonien van zijne bevinding tijdens zijn jongste verblijf aldaar, tot eenige aanmerkingen aanleiding hebbende gegeven, hebben wij de eer UwEd dezelve bij dezen mede te deelen:

1. Is etc;

3. Van de etc
Daar voorts de noodzakelijkheid gebleken is dat ook van de magazijnen van huisraad en gereedschappen in de zalen, keuken of ziekenzaal en fabrijken in gebruik, door de boekhouders van de etablissementen en kolonien dagboeken worden gehouden even als zulks door de magazijnmeesters ten aanzien van de kleeding, huisraad en gereedschappen plaats heeft, zoo zouden wij wenschen dat dezelve wierden aangelegd, aantevangen met den dag der laatste opneming door den Inspecteur en vervolgens behoorlijk bijgehouden, ten einde zoodanige opneming te allen tijde kunne worden bewerkstelligd en met de boeken vergeleken.

4. De etc.