Besluit 14 januari 1831 N15: Bepaling dat te Ommerschans aan de bedelaars .,10 per week in winkelgeld in plaats van spek zal worden verstrekt. Bepaling dat het scheerfonds zal worden afgeschaft en bij het Waschfonds gevoegd worden


Drents Archief, toegang 0186, invnr 969 en invnr 384

De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid,

Nader gelet op eenen brief van den Heer Directeur der kolonien van den 28 December ll N1448, behelzende verslag zijner bevinding te Ommerschans en dien ten gevolge:

1e Voordragende etc

5e Voorstellende om te bepalen dat ook te Ommerschans, even als te Veenhuizen, in plaats van voor eene waarde van 10 centen 's weeks aan spek zoo veel winkelgeld aan de kolonisten zal worden uitgereikt.

6e Kennisgevende van de afschaffing van het scheerfonds met voorstel om het scheerloon voortaan te brengen ten laste van het waschfonds.

7e Mededeelende de intrekking der vergunning aan de bedelaars kolonisten om als plaatsvervangers bij de gewestelijke schutterij te dienen, mede uit hoofde sommige mindere ambtenaren zich daarmede eigenbatig hebben ingelaten.

8e Kennisgevende van het bestaande gebrek aan noppen dekens te Ommerschans met voorstel om daarvoor te nemen dekens van enkel spiet, in plaats van garen en spietwaarvan de noppen dekens zijn vervaardigd,

Besluit

1e Aan enzv

5e Overeenkomstig het voorstel van den Heer Directeur te bepalen, dat ook te Ommerschans even als te Veenhuizen, in plaats van voor eene waarde van 10 centen 's weeks aan spek zoo veel winkelgeld aan de kolonisten zal worden uitgereikt.

6e Goed te keuren de afschaffing van het scheerfonds met bepaling dat het scheerloon voortaan zal worden gebragt ten laste van het waschfonds.

7e Aan den Heer Directeur te kennen te geven, dat het, ingevolge de door het Departement van Binnenlandsche Zaken verleende vergunning, aan de bedelaars kolonisten onder de gemaakte voorwaarden zal blijven vrijstaan als plaatsvervangers te dienen, wordende den Directeur verzocht die ambtenaren welke zich daarbij aan onbehoorlijkheden mogten schuldig maken, aan de P.C. kenbaar te willen maken; zullende hun ontslag uit de dienst der Maatschappij ongetwijfeld daarvan het gevolg wezen.

8e Zich te vereenigen met het voporstel van den Directeur begrepen in het 8e lid der premissen van deze resolutie.