Besluit Permanente Commissie 18 december 1830 N18: Regeling van het Godsdienstig onderwijs in de Protestantse Gemeente te Veenhuizen tot en met den laatsten Junij 1831


Drents Archief, toegang 0186, invnr 968


Algemeene Bepalingen

1. Het godsdienstig onderwijs zal gegeven worden in een der schoolvertrekken aan elk der drie gestichten

2. De Directien der Etablissementen zullen, voor zooveel haar aangaat, zorgen dat de leerlingen het bedoelde onderwijs gezet bijwonen

3. Van de nieuw aankomende Protestantse bevolking en van de overgeplaatste weezen uit het eene naar het andere gesticht, zullen bij de Predikant zoo spoedig mogelijk naamlijsten worden bezorgd.

4. Het dus lang plaats gehad hebbende gezang zal in gebruik mogen blijven, mits het onderwijs er niet door lijde noch iemand der onderwijzers door de leiding aan hetzelve bezwaard of in zijne rust en ontspanning gestoord worde.

Bijzondere bepalingen

1. De catechesatien met de bevolking van het eerste gesticht zullen gehouden worden op Dingsdag en wel
a. des voormiddags 9 uren met de jongens der 3e klasse
    des voormiddags 10 uren met die der 2e klasse
b. des namiddags 2 uren met de meisjes der 3e klasse
    des namiddags 3 uren met die der 2e klasse
    des namiddags 5 uren met de jongens der 1e klasse
    des namiddags 6 uren met de meisjes der 1e klasse

2. De catechesatien met de bevolking van het tweede gesticht zullen gehouden worden op Woensdag en wel
a. voormiddags 9 uren met de leerlingen der 3e klasse
    voormiddags 10 uren met die der 1e en 2e klasse
b. namiddags 2 uren met de binnenkolonie mannen
    namiddag 3 uren met de binnenkolonie vrouwen

3. De catechesatien met de bevolking van het derde gesticht zullen gehouden worden op Donderdag en wel
a. des voormiddags 9 uren met de jongens der 3e klasse
    des voormiddags 10 uren met de jongens der 2e klasse
b. des namiddags 2 uren met de meisjes der 3e klasse
    des namiddags 3 uren met die der 2e klasse
    des namiddags 5 uren met de jongens der 1e klasse
    des namiddags 6 uren met de meisjes der 1e klasse

4. De catechesatien met de bedaagde (bedoeld zal zijn: bejaarde) arbeiders en hoevenaars zullen gehouden worden op tijden en plaatsen door hen met den Predikant bij onderling overleg te bepalen.

Goedgekeurd bij Resolutie der Permanente Commissie van den 18 december 1830 N18


NB: Er zitten meer van dit soort regelingen van het protestantse onderwijs in de schriften met besluiten. Het zou interessant kunnen zijn die allemaal eens naast elkaar te leggen.