Besluit 22 juni 1830 N21: Aanbeveling om de Veldwachters te Ommerschans niet meer uit de kolonisten maar bij voorkeur uit de Veteranen te nemen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 968


De Permanente Commissie

Besluit aan den Heer Directeur der KoloniŽn over de onderwerpen Sub N.4,13,14 & 20
te schrijven als volgt

De dessertie in de vorige maand van een bedelaars kolonist, welke als veldwachter aan de Ommerschans was geplaatst, heeft ons, bij de verzwarende omstandigheden welke die desertie vergezeld hebben, de nuttigheid doen inzien om in het vervolg de keuze der veldwachters bij voorkeur uit de veteranen te doen, waartoe de gelegenheid niet kan ontbreken.

Wij verzoeken Ued. hierop bij voorkomende gelegenheden de aandacht te vestigen

Wij hebben etc.