Besluit der Permanente Commissie 11 Mei 1830, N20: Ampliatie van het tarief voor de oververdiensten der kinderen in de gestichten


Drents Archief, toegang 0186, invnr 968

De Permanente Commissie etc.

Geleezen eene missive van den Direkteur der Kolonien van den 26 april ll.no.383 daarbij eenige consideratien in het midden brengende nopens de toepassing en de werking van het tarief der oververdiensten van de Weezen gearresteerd bij den resolutie van den 11 maart ll. N25

Herzien de evengemelde resolutie en gelet op het rapport der Inspecteur der Kolonien

Besluit:

In te trekken het tarief bij meergemelde resolutie vastgesteld en te arresteren een nieuw tarief, zoals hetzelve aan deze is geannexeerd onder bepaling dat hetzelve zoodra mogelijk zal behooren te worden ingevoerd, met dien verstande dat de invoering met het begin eener nieuwe maand of week zal moeten plaatshebben
Afschrift dezes etc.


Hieronder een plaatje van de hierbij horende tarieflijst, maar
A. het is niet zo duidelijk, en
b. het zegt niet zoveel als het niet vergeleken wordt met andere tarieflijsten en met het oorspronkelijke reglement voor de kindergestichten. Misschien dat iemand dat nog eens gaat doen...?


Tarieflijst