Besluit 25 februari 1830 N1: Bepalingen nopens de inrigting van het bureau der comptabiliteit bij de Permanente Commissie en instelling van de posten van Directeur voor de Administratie en van Verificateur in plaats van dien van algemeen Boekhouder


Drents Archief, toegang 0186, invnr 968 en invnr 373

De Permanente Commissie etc

Overwegende dat het afsterven van den algemeen boekhouder der Maatschappij eene voorziening in de werkzaamheden der comptabiliteit in het algemeen vordert.

Overwegende dat het bovendien overeenkomstig het verlangen van de Commissie van Weldadigheid van belang is ten aanzien van regeling dier werkzaamheden in het oog te houden, de vermeerdering der bemoeijenissen voor de overblijvende leden der Permanente Commissie uit de afwezigheid van den Generaal van den Bosch voortvloeijende, en op de noodzakelijkheid om ook voor het vervolg zoo mogelijk te zorgen dat de leden der P.C. , mede ten aanzien der administratie zich bijgestaan vinden door ambtenaren aan wien dit zoo belangrijke vak volkomen bekend is, en aan welke de daartoe betrekkelijke werkzaamheden meer en meer kunnen worden toevertrouwd.

Overwegende dat het belang der Maatschappij vordert dat het daarstellen dezer maatregelen niet worden uitgesteld, doch dat aan de andere zijde deze voorziening niet finaal zal kunnen worden geregeld zoo lang de koloniale verantwoordingen niet op eenen gelijken voet zullen gebragt zijn,

Heeft besloten

1e De werkzaamheden der administratie toetevertrouwen aan twee hoofdambtenaren, en wel vooreerst aan eenen Directeur der administratie en ten anderen aan eenen Verificateur, blijvende de verdere inrigtingen van het Bureau der Comptabiliteit op den tegenwoordigen voet.

2e Tot dat de administratie op eenen gelijken voet zal gebragt zijn, zullen de genoemde hoofdambtenaren, hetzij ieder afzonderlijk hetzij beide tezamen, alle werkzaamheden verrigten welke de Permanente Commissie, of het lid meer bepaald met de administratie belast, aan hen zal voorschrijven, maar bepaaldelijk echter zal daaromtrent de volgende bepaling worden in acht genomen,
dat de Directeur zich zal bezig houden met het onderzoeken, bewerken en boeken van alle ontvangsten en uitgaven, benevens alle loopende zaken, de finantiŽle belangen der Maatschappij betreffende uitgezonderd de koloniale verantwoordingen, terwijl hij de bijeenkomsten der P.C. of de afdoening der loopende zaken door een der leden van dezelve zal bijwonen, en op alle die punten en onderwerpen advieseren waarop en wanneer dat noodig geoordeeld wordt;
dat daarentegen de Verificateur zich uitsluitend bezig zal houden met het onderzoek, de opneming en afdoening der koloniale verantwoordingen, de boeking derzelve en al wat verder daartoe betrekking heeft;
en dat beiden elkander in alle punten van aanraking zullen behulpzaam zijn;
bepaaldelijk ook ten aanzien van het afdoen van twijffelachtige zaken en in het bijzonder ten aanzien van het opmaken der Maatschappelijke verantwoording van 1829.

3e ---

4e ---

5e De Permanente Commissie behoud zich voor om hetzij gedeeltelijk na het gereed zijn van de rekening van 1829, hetzij meer algemeen bij het op gelijke voet zijn van de verificatie der koloniale verantwoording, zo omtrent de betrekkingen en werkzaamheden dezer ambtenaren, als omtrent het bij de Permanente Commissie op den tegenwoordigen voet behouden der administratie, en eindelijk, ten aanzien der geheele inrigting van het Bureau harer Comptabiliteit nadere bepalingen vast te stellen.