22 september 1829: Ampliatie van het reglement van tucht voor de kolonisten huisgezinnen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 967


De permanente Commissie etc

Nader gelet op de klagten door den Directeur der koloničn indertijd ingeleverd, ten opzigte van het houden van winkels en het verkoopen van sterken drank door de Veteranen te Veenhuizen

Gelet op de missive van het Departement van Oorlog van den 16e dezer N21. Herzien het reglement van Policie en Tucht van de kolonisten huisgezinnen van 8 juli ll

Besluit

Artikel 1
Het verkoopen van sterken drank en houden van winkels voor zoo verre dat laatste niet bepaaldelijk mogt zijn toegestaan, blijft bij voortduring verboden.
Bij ampliatie van evengemeld reglement wordt de overtreding van dit gebod voor wanbedrijf gehouden en zal hetzelve worden gelijk gesteld met weigering van gehoorzaamheid of met dadelijk verzet tegen de koloniale ambtenaren en zullen daarop dezelfde straffen toepasselijk zijn.

Artikel 2
De drank en winkelwaren welk in de huizen of winkels zullen worden gevonden als ter vekoop bestemd, zullen ten behoeve der Maatschappij worden verbeurd verklaard.