21 september 1829: Bepalingen nopens het geven van verlof aan de kinderen in de gestichten en nopens de reiskosten en voorschriften om aan de kinderen in de gewone kolonien geen groot verlof te verleenen zoo zij beneden de 18 jaren zijn


Drents Archief, toegang 0186, invnr 967


De Permanente Commissie etc

Nader gelet op de sub 24 July ll N4 in advies gehoudene missive des Directeurs van den 13de bevorens N48 betrekkelijk het geven van verlof aan kinderen uit het 1e en 3e Gesticht te Veenhuizen,

Besluit aan den Directeur der kolonien te schrijven als volgt:

Bij eene missive van den 13e July ll N48 heeft UwEd ons onderhouden over het verleenen van verlof aan eenige kinderen uit het 1e en 3e Gesticht te Veenhuizen en daarbij bedenkingen in het midden gebragt ten aanzien van de wijze waarop de reiskosten welke die kinderen in het geval zouden zijn te maken, zouden behooren te worden bestreden.

De beslissing op UwEd voorstel aangehouden hebbende omdat een onzer medeleden voornemens was binnenkort de kolonien te bezoeken en die zaak alsdan het onderwerp van nadere overwegingen zoude kunnen uitmaken, hebben wij gemeend, nu dat bezoek heeft plaats gehad, daartoe te kunnen overgaan.

Wat het geven van verlof aangaat is het ons voorgekomen, dat aan een zeker aantal van de beide gestichten, bijvoorbeeld van 50 tot 70, tegen het einde dezer maand een verlof van drie weken zoude kunnen worden toegestaan.

Echter zou vooraf dienen te worden onderzocht, of de kinderen die verlof verlangen van genoegzaam zakgeld zijn voorzien om de reiskosten goed te maken, aangezien, en dit strekt ter oplossing der door UwEd geopperde bedenkingen, het onze begeerte is, dat in het vervolg geene kinderen met verlof worden weggezonden welke van hun zakgeld niet de noodige reispenningen zullen hebben bespaard, of in wier reiskosten door hen die hunne overkomst verlangen, niet wordt voorzien door benoodigde geld ter dispositie van de directie der Gestichten te stellen, terwijl in geen geval van het bij de Maatschappij opgelegde tegoed eenige verstrekkingen, tot goedmaking der bedoelde kosten mogen geschieden.

UwEd gelieve in dien geest de noodige voorschriften te geven, terwijl die kinderen welke te jong zijn om alleen te reizen of voor welke de gelegenheid zich niet voordoet, om onder het geleide van andere kinderen te reizen, door de belanghebbenden zullen behooren te worden afgehaald of deswege door hen op hunne verantwoordelijkheid de noodige schikkingen worden gemaakt.

Bij deze gelegenheid moeten wij ten gevolge der bij ons boven bedoelde medelid, tijdens deszelfs inspectie gerezene bedenkingen UwEd nog te kennen geven dat aan de jonge kolonisten uit de vrije kolonien het verlof van drie maanden niet behoort te worden toegestaan zoo lang zij den ouderdom van 18 jaren niet zullen hebben bereikt.