Besluit 31 augustus 1829 N14: Bepaling der prijzen en verantwoording der doodkisten. - De dagboeken der magazijnmeesters aan het einde van iedere maand optetrekken. - Geene gelden of goederen mogen worden afgegeven dan tegen deugdelijke bewijzen. - Aan de veteranen veldwachters zal voortaan 1/3 van hun tractement in zilver worden betaald

Drents Archief, toegang 0186, invnr 367

De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid,

Gehoord het rapport van haar medelid den Heer Faber van Riemsdijk

Besluit

Aan den Directeur der kolonien te schrijven als volgt:

Bij gelegenheid van het bezoek der kolonien door onze medeleden hun een en ander voorgekomen zijnde, waaromtrent bepaalde voorschriften door dezelve noodzakelijk zijn gekeurd, meenen zij UwEd te dien opzigte het volgende te moeten mededeelen.

1 ■ Het geweezen weesmeisje M. Elfrinkhof, later als bedelares in het 2 gesticht te Veenhuizen aangekomen en vandaar bij vergunning in het eerste gesticht overgeplaatst, behoort in dit laatste gelijkelijk met de weeskinderen behandeld en geadministreerd te worden, echter moet zij in de controle der bedelaarskolonisten blijven, maar in de sterkte van het eerste gesticht opgenomen worden.

2 ■ De bestedeling Maria Catharina Kligge, thans ingedeeld bij den kolonist Johannes Braun, in kol N2 H16, zal, ingevolge het daartoe gedaan verzoek, naar het 1e gesticht te Veenhuizen worden overgeplaatst.

3 ■ De gedrukte stukken welke dadelijk met 1e January 1830 benoodigd zijn, moeten door de hoofden der kolonien en gestichten met 1e October aan UwEd worden aangevraagd ten einde die aanvragen aan ons, met UwEd aanmerkingen, tijdig genoeg kan worden ingezonden om dat materiaal te doen drukken en voor het einde van het jaar overtezenden.

4 ■ De school localen in de drie gestichten te Veenhuizen behooren door een houten beschot in tween afgedeeld te worden, zoo wel om bij het oinderwijs de kinderen in twee gedeelten te kunnen splitsen, als opdat de school gedurende de catechisatie niet geheel behoeve stil te staan.

5 ■ De door den Adjunct-Directeur voor de administratie gevraagde autorisatie tot het afgeven van werkstaten aan den zesden zaalopziener bij het 3e gesticht te Veenh. en van 70 stuk derzelve die tot het overschrijven van het geen het vorige dienstjaar betreft, aldaar gebezigd zijn, wordt bij deze verleend.

6 ■ Van het magazijn in het eerste gesticht zal een gedeelte met latwerk behooren te worden afgescheiden van het magazijn van geneesmiddelen; - zullende dan het plaatsen van eene trap in de woning van den Doctor de toegang van hetzelve eeniglijk door de woning behooren plaats te hebben.

7 ■ Het kleine binnenzaaltje van gemeld gesticht, vroeger gediend hebbende tot een gedeelte van de school, zal weder en voortdurend daartoe behooren gebezigd te worden, maar zonder communicatiedeur naar het buitengedeelte van het gesticht.

8 ■ De trap naar de fabrijk in gemeld gesticht, nu onder de provoost geplaatst, zal binnen'shuis in het locaal van de weefzaal worden gebragt, waartoe een portaal in die weefzaal zal worden afgeschoten, in hetwelk tevens een privaat zal worden gesteld, ten einde gedurende de werktijden de uitgang der fabrijk kan worden gesloten gehouden.

9 ■ Het arbeidershuisgezin Willem van der Plas, Veenh. 3e gesticht, zal overeenkomstig deszelfs verzoek kunnen worden ontslagen, zoodra de heelmeester van Steenwijk te Veenhuizen in functie zal zijn getreden.

10 ■ Het gevraagde ontslag voor het arbeidershuisgezin Pieter Bendervoet, Veenh. 1e gesticht, wordt bij deze toegestaan.

11 ■ Daar de verrekening der doodkisten zoo als dit thans geschiedt, moeijelijkheden oplevert, zullen dezelve voortaan in de wagenmakerij behooren te worden aangemaakt, om vervolgens aan het magazijn van elk gesticht te worden afgeleverd, en naar mate dezelve gebruikt worden voor elk individu te worden afgegeven, wordende de prijs voor de vier soorten van grootte bepaald op 1.40, 2.--, 3.-- en 3.50.

12 ■ In de melkerij van het tweede en derde gesticht zal, dewijl er geen weesmeisje daartoe bekwaam aanwezig is en zoo lang dit het geval zal zijn, eene vreemde melkmeid even als in het eerste gesticht mogen worden gehuurd.

13 ■ De voorloopige aanstelling van den arbeiderskolonist de Vries als hoevenaar bij het 2e gesticht, wordt bij deze goedgekeurd.

14 ■ Ten gevolge van het vertrek van den fabrijkbaas ten Broek, oordeelen wij het noodzakelijk dat het toezigt en de verantwoordelijkheid aan den Adjunct-Directeur voor den fabrijkmatigen arbeid zich over al de fabrijken in de vrije kolonien uitstrekken moet, even als zulks thans omtrent de 3e kolonie plaats heeft.

15 ■ Het is van gewigt dat aan den smid in kolonie N2 ten stelligste wordt verboden om eenige gelden, hetzij van zilver, hetzij in koloniale munt, voor bij hem verrigte werkzaamheden te ontvangen.

16 ■ Wij meenen UwEd te moeten herinneren om toetezien, dat de verevening van bevonden verschilposten tusschen de Adjunct-Directeur Poelman, de Instituteur Mulder te Wateren, de onderdirecteuren der vrije kolonin, en den boekhouder Reese, en tusschen den Adjunct-Directeur de Geus en den onderdirecteur Nijenbandering, ten spoedigste plaats hebbe.

17 ■ Daar het gebleken is, dat de rekeningen van de arbeiderskolonisten Pieter Christiaan Pracht aan het derde en Huibert Muisson aan het 2e gesticht te Veenhuizen ten onregte gedebiteerd zijn voor zestienjarige schuld, behooren dezelve daarvan ontlast te worden.

18 ■ Het is ons voorgekomen dat nuttig is dat in de dagboeken van de magazijnen de uitgaven maandelijks worden opgeteld en van de mede opgetelde ontvangsten afgetrokken, zoodat bij het einde van elke maand daaruit bij inzage dadelijk kan blijken wat er in het magazijn voorhanden moet zijn, waartoe dan ook telkens het restant der vorige maand de eerste post van ontvang zal moeten uitmaken.

19 ■ Het is van belang dat aan al de ambtenaren worde aanbevolen om geene goederen of gelden aftegeven of te ontvangen, dan tegen dadelijke overgifte of uitreiking van de behoorlijke bewijsstukken.

20 ■ De prijs van de turf in het algemeen aanzienlijk gestegen zijnde sedert dat de bepaling van 20.-- per dagwerk, waarop dezelve bij de turfgraverij te Veenhuizen berekend wordt, gemaakt is, zal dezelve voortaan tegen 25.-- per dagwerk berekend en afgeleverd moeten worden.

21 ■ Aan de veteranen veldwachters te Veenhuizen zal voortaan van hun tractement van
1.50 vijftig cents in zilver worden uitbetaald.

22 ■ Het tractement van de provisioneel geemployeerden zaalopziener Buck kan vermeerderd worden tot 1.50 wekelijks.

De P.C. der M.v.W.

En zal een extract dezes, voor zoo veel hen aangaat, worden gegeven aan de boekhouders.

NB-1: De nummers voor de besluiten zijn door mij ingevoerd.

NB-2: Ik snap niet waarom ze in de inleiding spreken van 'medeleden' in het meervoud, want de agenda van deze dag meldt als aanleiding;

Mondeling rapport van het lid Faber van Riemsdijk nopens eenige punten welke bij het bezoek der kolonien zijn gebleken eenige bepaalde voorschriften te vereischen.

NB-3: Met de 'voorgedrukte stukken' in besluit 3 worden bedoeld bladen voor stamboeken, journalen, grootboeken enzovoort.