28 juli 1829 N27: Voorschriften nopens het opmaken van weekrapporten van de ziekten en sterften door de geneesheren


Drents Archief, toegang 0186, invnr 967


De Permanente Commissie,

In aanmerking nemende de nuttigheid, die er in gelegen is om op eene geregelde en eenvoudige wijze te worden bekend gemaakt met den toestand der ziekten in de verschilende KoloniŽn der Maatschappij van Weldadigheid,

Besluit

1. De geneesheeren zullen geregeld elke week en wel des maandags opmaken en aan den Direkteur inzenden eenen Staat van de zieken, ingerigt naar het hierbij gevoegde model.

2. Bij de vervaardiging van voorschreven Staten, welke wat de Gestichten te Veenhuizen en de vrije koloniŽn betreft, voor elk gesticht en elke kolonie afzonderlijk zullen moeten worden opgemaakt, zal vooral worden acht gegeven op een doelmatige invulling der kolommen, zoo dat de P.C. behoorlijk onderrigt bekomt van den staat der gezondheid in de verschillende kolonien.

3. De bijzonderheden, welke niet voegzaam in den Staat kunnen worden opgegeven, zullen door de Geneesheeren in een afzonderlijk verslag worden vermeld, of anders op de kolom van aanmerkingen worden opgeteekend.

4. De bedoelde Staten door de verschillende Geneesheeren ingezonden zijnde, zullen dezelve door den Directeur na in orde bevinding aan de Perm. Comm. worden opgezonden met bijvoeging van zijne consideratien.

Afschrift dezes etc.