Besluit van de permanente commissie tot benoeming van eenige hoofd-ambtenaren bij de Maatschappij, van 30 Mei 1829 N1


Drents Archief, toegang 0186, invnr 967 en 988


De Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid heeft besloten gelijk zij besluit bij dezen:

Art. 1
De Heer W. Visser, thans Direkteur der Kolonien wordt benoemd en aangesteld tot Inspecteur der Kolonien, met behoud van zijn tegenwoordig traktement.

Art. 2
De Heer J. van Konijnenburg, thans secretaris der Permanente Kommissie, wordt benoemd en aangesteld tot Direkteur der Kolonien, op hetzelfde traktement van den Heer Visser, na aftrek van twee honderd guldens voor zijnen hier na te noemen secretaris, en overigens op dezelfde voorwaarden; wordende hem daarbij nog de vrijheid gelaten, om, na twee jaren dienst als Direkteur, zich nader te verklaren, of hij in zijne nieuwe betrekking voor eenen onbepaalde tijd verlangt te blijven dan wel in zijne vorige van secretaris terug geplaatst te worden, tot wanneer deze slechts voorloopig zal worden waargenomen.

Art. 3
De Heer J.P. Ciriari wordt benoemd en aangesteld tot waarnemend secretaris van de Permanente Kommissie, met toelegging van acht(?) honderd guldens 's jaars naar ??

Art. 4
De Heer J.H. van Wolda, Adjunct Direkteur voor het school onderwijs in de Kolonien, wordt benoemd tot secretaris van den Direkteur der Kolonien, inzonderheid om denzelven behulpzaam te zijn voor het vak van landbouw, waarvoor hem twee honderd guldens 's jaars wordt toegelegd.

Art. 5
Al de voorschreven benoemingen zullen met den 1e Juny aanstaande ingaan.

Art. 6
De aard en werkzaamheden van de verschillende betrekkingen der drie eerst genoemde Heeren worden nader omschreven bij de Instructien, welke bij deze worden gearresteerd en hieraan zijn gehecht.
Aan ieder der benoemde Heeren zal een uittreksel van dit Besluit, voor zooverre het ieder aangaat worden uitgereikt, met uitnoodiging aan den Direkteur der Kolonien, om de Adjunct-direkteurs van dit besluit, voor zoo veel het de dienst der Kolonien betreft, mede te doen kennis dragen.

Heden gearreesteerd door de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid, te 's Gravenhage den 30e Mei 1829,
(getekend) Sluiter.