Besluit, houdende het ontslag van den Adjunkt direkteur J. Harloff en de in plaats benoeming van den Heer Paulus van der Wal; van den 25e February 1829 N4

Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 Mapje 1829


De Permanente Kommissie van Weldadigheid,

Overwegende het te kennen gegeven verlangen van den Adjunkt Direkteur J. Harloff, om tegen den 1e April 1920 uit de dienst der Maatschappij te worden ontslagen.

Gelet op de verzoekschriften welke, op de daartoe gedane openbare uitnoodiging, ter bekoming van dien post zijn ingekomen en inzonderheid op dat van den Heer Paulus van der Wal, wonende te Leidschendam, alswelke de meeste vereischten voor denzelven schijnt te bezitten.

Overwegende hoe moeijelijk het is, om, zonder eene te voren afgenomen proef, van de bekaamheid en geschiktheid eens persoons voor zoodanig eene betrekking genoegzaam verzekerd te worden.

Besluit:

Art. 1
De Heer J. Harloff, Adjunkt-Direkteur van de 2e klasse en Chef van het Bedelaars-Gesticht aan de Ommerschans, wordt met den 1e April aanstaande uit de dienst der Maatschappij ontslagen, onder gehoudenheid van zich, ter zake zijner geldelijke administratie, behoorlijk te verantwoorden.

Art. 2
In diens plaats wordt benoemd en aangesteld, op de proef voor eene tijd van zes maanden, de Heer Paulus van der Wal wonende te Leidschendam, op hetzelfde traktement zijns voorgangers, zijnde één duizend gulden s'jaars met vrije woning: zullende ZE zich eerst, na gedurende dien tijd voldoende blijken van bekwaamheid en geschiktheid voor zijnen post tot volkomen genoegen van de Permanente Kommissie, te hebben gegeven voor vast aangesteld kunnen beschouwen.

Art. 3
De overgave van de administratie, door den aftredenden aan den nieuw benoemden Adjunkt-Direkteur, zal ten overstaan van den Heer Direkteur der Kolonien en den Adjunkt-Direkteur voor de administratie geschieden en alle stukken bij Inventaris, naar behooren, worden overgegeven; voorts zullen de saldo's en kas bij eene provisionele afrekening met den aftredenden Adjunkt-Direkteur aan zijnen opvolger worden overgedragen, om nader, wanneer de comptabiliteit daartoe zal zijn bijgewerkt, met den eerst gen: finaal afterekenen en die provisionele afrekening met een volledig acquit van de Permanente Kommissie zelve te verwisselen.

Afschrift... enzv