Besluit, houdende het ontslag van den Onderdirekteur voor den fabr. mat. arbeid Klaas ten Broek aan de Ommerschans; van den 17 january N1


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 Mapje 1829

De Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid,

Overwegende het verregaand pligtverzuim van den onder-direkteur voor den fabriekmatigen arbeid aan den Ommerschans Klaas ten Broek, die zich niet ontzien heeft van de kolonisten voor eigen rekening te laten werken en alzoo de Maatschappij te kort te doen;

Overwegende, dat zulke verkeerdheden niet kunnen worden geduld, maar ook tot een voorbeeld voor anderen, behooren te worden gestraft;

Gelet op het rapport van den Direkteur der kolonien;

Besluit:

Klaas ten Broek wordt met den 1e Maart aanstaande uit de dienst der Maatschappij ontslagen.

Afschrift hiervan zal worden uitgereikt aan den Direkteru der kolonien tot informatie en narigt, en om daarvan den belanghebbende te doen kennis dragen.

Aldus gearresteerd door de Perm. Komm. van Weld. te 's Gravenhage den 17 January 1829


Naar aanleiding van dit besluit schrijft de directeur der koloniŽn op 7 februari 1829, invnr 95, brief nummer N75A over de ontstane vacature:

Bij missive der Perm. Komm. dd. 21 Jan. N72 ontving ik haar besluit waarbij den Ond. Dir. Klaas ter Broeke te Ommerschans uit de dienst der Maatsch. tegens 1 Maart aanstaande wordt ontslagen; dat besluit is zoo wel ter kennis van den Adj. Direkt. van dat Etablissement, als van den belanghebbende gebragt, en zal dus daaraan op den bepaalden tijd gevolg worden gegeven.

Ter vervulling der plaats welke door bovenbed. ontslag zal open komen, heb ik de eer der Perm. Komm. voortestellen den spinbaas Tenbroeken in de gewone kol., welke zich door zijn kunde zoowel als iever en zedelijk gedrag, deeze gunst volkomen heeft waardig gemaakt; terwijl ik, in de veronderstelling dat de Perm. Komm. dit voorstel met hare goedkeuring zal vereeren,

De permanente commissie gaat mee met dit voorstel en neemt daarover dit besluit.