Besluit aangaande de kleeding stukken, welke door bedelaars kolonisten en weezen, die uit de gestichten ontvlugten of in dezelve komen te overlijden, worden achter- of nagelaten, van den 26 Dec 1828


Drents Archief, toegang 0186, invnr 966


De Permanente Kommissie der Maatsch van Weldadigheid

Overwegende, dat het van belang is, om de kleedingstukken welke door de bedelaar kolonisten en weezen, welke de gestichten heimelijk hebben verlaten of daarin zijn komen te overlijden, worden achter- en nagelaten, regelmatig te doen in ontvang nemen en op de beste wijze weder te doen gebruiken,

Overwegende, dat te Veenhuizen het respect Reserve fonds de meeste tegemoetkoming vordert, om daaruit de noodige verstrekkingen te doen; terwijl te Ommerschans die kleeding stukken tot hiertoe, niet ongepastelijk, ten voordeele van het respect 'Verstrekte kleeding aan nieuw aankomende personen, in vervanging van andere opgezondene' worden gebragt, als de toegestane vijftien gulden voor de kleeding van die nieuw aangekomene ontoereikende zijn,

Gelet op het berigt van den Heer Directeur der kolonien,

Besluit

Artikel 1
De kleedingstukken, achter- of nagelaten door bedelaars-kolonisten, welke het gesticht aan de Ommerschans heimelijk hebben verlaten of in hetzelve zijn komen te overlijden, zullen, op den tegenwoordige voet, blijven gebragt worden ten voordeele van het respect 'Verstrekte kleeding aan nieuw aankomende personen, in vervanging van andere opgezondene'

Artikel 2
Te Veenhuizen, daarentegen, zullen zoodanige kleedingstukken, zoo wel van de weezen als van de bedelaars-kolonisten, komen in het voordeel van het respect Reserve fonds.

Artikel 3
Beide genoemde respecten zullen, derhalve, respectivelijk te Ommerschans en te Veenhuizen, maandelijks worden gekrediteerd voor de kleedingstukken, welke in de afgeloopen maand van de bedoelde personen, in het Magazijn van kleeding worden ingenomen, waartegen dit Magazijn daarvoor zal worden gedebiteerd, zullende, bij derzelver uitgifte aan personen of gebruik voor respecten, deze daarvoor worden gedebiteerd en het Magazijn voor kleeding worden gekrediteerd, op den gebruikelijke voet.