Diverse conceptbesluiten op 6 september 1828, vermoedelijk genomen tijdens een bezoek aan de koloniŽn


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 mapje 1828


12. De ondergetekende, lid der Permanente Kommissie, gelast den Heer Direkteur der Kolonien het traktement van den boekhouder van Kolonie N5 te doen inhouden, totdat hetgeen bij de Inspektie zijner Administratie achterstallig bevonden is, geheel zal zijn bijgewerkt en zulks in afwachting van het finale Besluit door de Permanente Kommissie, op het rapport door den ondergetekende bij den afloop op zijner Inspektie te doen, genomen zal worden.

In de kantlijn hierbij geschreven: Wat hieraan te doen? Niets.

12. dito dito van ??? te doen inhouden totdat de menigvuldige abuizen in zijne Administratie bij de Inspektie ontdekt, verevend en hersteld zullen zijn.

In de kantlijn hierbij geschreven: Als voren? Niets.

3. Besluit terugplaatsing en ontslag strafkolonisten, elders afgedrukt.

In de kantlijn hierbij geschreven: Nader inlichting vragen

11. Gerrit Steven Molewijk, sergeant bij het 1e Bataillon Veldartillerie in Garnisoen te Nijmegen, verzoekt om in een of andere betrekking bij de Maatschappij te worden geplaatst.

In de kantlijn hierbij: Zijn staat van dienst bij de ingekomen stukken gevoegd, om zijn verzoek daarbij af te doen.

11. Het proces-verbaal der op kolonie N3 verrotte aardappelen in 1826 in 's-Hage opzoeken.

In de kantlijn hierbij: Opzoeken en afgedaan.

11. Nazien of Van Dinter, adsistent van den boekhouder van Kolonie N3 bij Besluit der Permanente Kommissie als zoodanig is aangesteld.

In de kantlijn hierbij: Ja, bij Besluit van 27 Mei 1825 N1. Overgenomen bij kontrakt met het Algemeen Armbestuur te Amsterdam, gratis bij kinderen.

7. Besluit om Veteraan Van Lier uit de Kolonie te verwijderen, doch vooraf met ZKH te spreken om zonder gagement te ontslaan.

In de kantlijn hierbij: Schrijven aan den Prins.

11. Nazien of de bedelaars kolonist Scholtens, wonende in No 36 van het 1e etablissement te Veenhuizen tot ontslag is voorgedragen en zoo Ja! welke disponsitatie(?) daarop door het Gouvernement genoomen is.

In de kantlijn hierbij: Is niet voorgedragen door den Directeur, maar heeft nu zijn ontslag verzocht en is zijn request in handen der Kommissie gesteld, die daarop den Directeur hoort (zie het request en de lijst van opzending.

10. Vragen aan dominee Amshoff waarom aan de bedelaars welke van de Ommerschans naar Veenhuizen vertrekken, geene attestaties worden afgegeven.

In de kantlijn hierbij: Dit vragen aan den predikant.

11. Het onderhoud der kerk overlaten aan de kerkmeesters, onder toezigt van den Opziener der Gebouwen, met bepaling wanneer de finantien niet toereikende mogten zijn, alsdan door de Maatschappij subsidie zal worden verleend.

In de kantlijn hierbij: Hierop een Besluit genomen 28 September 1828 N3

4. Het onderhoud der Rooms-katholieke kerk te laten op denzelfden voet als thans geschied.

In de kantlijn hierbij: Notificatie.

5. Besloten om in de Grootboeken der Kolonien en Etablissementen de Kassa en Koloniale Munt alsmede de Fondsen elke 3 maanden op te tellen, evenzo als met de rekeningenboeken in het bijzonder geschied.

5. Besloten om in de Grootboeken van de Ommerschans en van Veenhuizen, 1e en 3e Etablissement, in het Krediet van het respekt verstrekte kleeding ter vervanging van eerdere opgezondenen, binnen lijns te boeken het getal der in dier maand aangekomen Bedelaars of weezen met bijvoeging der som welke de Maatschappij voor derzelve terug erlangd, gerekend tegen f 15,00 per persoon.

7. Besloten aan de Prins authorisatie te vragen tot de plaatsing van een onderofficier en 14 veteranen als veldwachters aan de Ommerschans.

Niet getranscribeerd stuk over Poulie, boekhouder van kolonie N1, wiens administratie niet deugt.

9. Informeren in het 1e en 3e Etablissement te Veenhuizen door den Heer Direkteur, wat er met de nagelaten kleeding der overledene, gedeserteerd of ontslagene weezen geschied, waarop de Permanente Kommissie het rapport van den Heer Directeur tegemoet ziet.

In de kantlijn hierbij: Schrijven aan den Directeur.

5. Besloten om den wekelijks door den Adjunct-Directeuren in te zenden kassarekeningen maandelijks bij de verantwoording aan de Permanente Kommissie in te zenden, zullende in dezelve ook de Koloniale munt moeten worden verantwoord, terwijl dezelve voortaan in plaats van aan den Algemeen Boekhouder aan den Adjunct-Directeur voor den Administratie zullen worden ingezonden.

11. Nazien op welke voorwaarden den Kolonist Van Borsum (thans Bankolonist) in de Kolonien is geplaatst, teneinde daarmee te kunnen beoordeelen of er termen bestaan om gemelde Van Borsum te ontslaan.

In de kantlijn hierbij: Bij Kontrakt met den Kerkenraad der Nederlands Hervormde Gemeente te Groningen, overgenomen 27 October 1822. Verwezen naar de strafkolonie 6 Oktober 1827. Man, vrouw en 4 kinderen.