Besluit Permanente Commissie 23 augustus 1827 N1: Verstrekking van brood in de gewone koloniŽn en rekening met de kolonisten deswege enz


Drents Archief, toegang 0186, invnr 965

De Permanente Commissie

Overwegende dat de nieuwe wijze van administratie bij het voorloopig Reglement van den 14 Mei 1827 ingesteld ook de afschaffing noodig maakt der tot hiertoe gehouden afzonderlijke rekening van de verstrekking van brood in de gewone kolonien uit de koloniale bakkerij en de inlevering daarentegen van rogge, aardappelen en ook van andere voortbrengselen, terwijl die rekening gevoegelijk in de gewone algemeene rekening in het bijzonder met iedere kolonist kan worden opgenomen.

Overwegende dat het tot hiertoe betaalde distributie loon van het brood aan de onderdirecteurs aanmerkelijk hooger is dan de kosten op de aflevering loopende, welker vergoeding echter alleenlijk bedoeld is, zonder uit dat loon eenig voordeel aan de onderdirecteurs te willen bezorgen.

Gelet op het voorstel en de aanmerkingen hieromtrent van den directeur der kolonien van den 9 en 27 july jl

Besluit:

art. 1
Het houden eener afzonderlijke rekening met de kolonisten in de gewone kolonien, ten aanzien van het hun verstrekt wordende brood uit de koloniale bakkerij en de daarvoor ingeleverd wordende producten wordt, gerekend van den 7 july af, afgeschaft.

art 2
Van dien tijd af zal voortaan de kolonisten op hunne rekening in het bijzonder wekelijks gedebiteerd worden voor het brood hun uit de koloniale bakkerij op den ouden voet naar gelang der sterkte hunner huisgezinnen zal blijven verstrekt worden.

art 3
De prijs, waarvoor hun het brood zal worden aangerekend, moet in evenredigheid staan tot de plaatselijke zettingen.

art 4
Daarentegen zullen nu alle aflevringen van producten door de kolonisten aan het Algemeen Magazijn, telkens wanneer die plaats hebben, op hun rekening in het bijzonder in het credit worden geboekt.

art 5
De prijs, waarvoor die producten zullen worden ingenomen, zal zijn die van de laatst voorgaande markt te Meppel.

art 6
Voor kosten van het afhalen van het brood van de bakkerij en het behoorlijk uitreiken van hetzelve aan de kolonisten, wordt aan de onderdirecteurs van de kolonie N1 en 2 toegelegd drie vierde en aan dien van N 3 anderhalve cent voor elke 12 pond brood