Besluit van de Permanente Kommissie van Weldadigheid, houdende de vervanging van den onderdirecteur Van Midlum door den luit Frederiks, binnen het gesticht te Ommerschans, van den 17 november 1826


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961 Mapje 1826

De Perm Komm van Weldadigheid,

Overwegende dat door gevorderde ouderdom en toegenomen zwakheid de onder-directeur Van Midlum bij het gesticht te Ommerschans binnen, voor die betrekking niet meer de vereischte geschiktheid heeft,

Gelet op het adres van den Heer Luit: Frederiks, om in de kolonien der Mij met eenige functie te worden beginstigd,

En willende aan den onderdirecteur J.C. van Midlum nogtans eene mindere, doch naar zijne krachten meer berekende betrekking aanbieden,

Gehoord het rapport van den Heer Directeur der koln van den 27 Oct jl N417 A

Besluit:

Artikel 1
De Heer J.C. van Midlum, onderdirecteur binnen het gesticht te Ommerschans, wordt uit die betrekking eervol ontslagen.

Artikel 2
Aan denzelve wordt aangeboden den post van opziener over de straf kolonisten te Ommerschans welke door het overlijden van de persoon van Emeide is open gevallen, op het daar bij zijn leven genoten salaris van f 4:- s weeks.

Artikel 3
Tot onderdirecteur binnen het gesticht te Ommerschans wordt benoemd en aangesteld de Heer Luitenant Frederiks, op het gewoon traktement.