Besluit van de Perm. Komm. van Weldadigheid, houdende eene bestraffing van den zaalopziener Seyl te Ommerschans, van den 5 juny 1826 N2


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961

De Perm. Kom. van Weld.,

Overwegende, dat dat de zaalopziener I. Seyl te Ommerschans zich niet ontzien heeft zijne hand te leenen tot het schrijven van brieven voor een bedelaars-kolonist aan deszelfs familie, met verkeerde en schadelijke oogmerken zoo voor de waardigheid der inrigting van het Etablissement, als voor de milddadigheid dier familie,

Overwegende, dat Seyl niet kan voorgeven het strafwaardige hiervan te hebben ingezien, maar hij zich daarvoor had moeten wachten;

Heeft besloten,

De Heer Direkteru der kolonien wordt mits dezen uitgenodigd, om gedurende de eerste zes weken, de helft van het traktement van den zaalopziener I. Seyl te Ommerschans in te houden, met ernstige vermaning tevens van denzelven, om zich voortaan van diergelijke verkeerde handelwijze te onthouden, op straffe van bij een tweede bedrijf dadelijk uit de dienst der Mij te zullen worden gedemiteerd.

En zal afschrift... enz