16 november 1825 N771: Inlichting nopens de mogelijkheden in de strafkolonie eenige daartoe te verwijzen kolonisten op te nemen


Drents Archief, toegang 0186, invnr 963

De Permanente Commissie

Besluit

aan den Directeur der Kolonien te schrijven als volgt:

In antwoord op UwEdG missive van den 14 dezer N403A hebben wij de eer UwEdG te kennen te geven dat wij van gevoelen zijn om de kolonisten, die zich aan de verboden verkoop van producten hebben schuldig gemaakt, met hunne huisgezinnen stellig naar de Ommerschans te doen verwijzen, niet slechts om den hoogen graad van de misdaad maar vooral ook om het schadelijk en gevaarlijk voorbeeld, hetwelk bij mindere straf welligt menige navolgers vinden zou.

De zwarigheid van geen opene woningen in de strafkolonie ter opneming der schuldige huisgezinnen voorhanden te hebben, meenen wij het best te kunnen wegnemen, door een paar of zoo noodig meer, van de braafste en geschiktste strafkolonisten naar de arbeiders gestichten overteplaatsen; wij verzoeken UwEdG mitsdien aan deze zaak zoodanie leiding te geven.

De PC

Het besluit wordt genomen omdat rond deze tijd zaken spelen over de verkoop van landbouwprodukten: zie hier kolonist Jan Jansen Meij die rogge verkocht heeft en zie hier kolonist Lodewijk Zorn die 'rog' of boekweit verkocht zou hebben, maar ontkent.