Besluit der Perm. Komm van Weld., omtrent het doen van verstrekkingen aan de Bed. Kolonisten, uit hun tegoed, van den 14 Nov 1825 N5


Drents Archief, toegang 0186, invnrs 961 en 963

De Perm. Komm. van Weldadigheid,

Overwegende, dat de mindere verdiensten van sommige Bedelaars Kolonisten te Ommerschans bij ongunstig weder of in andere toevallige omstandigheden, het noodzakelijk maken, om op eene gepaste wijze in eene suppletie tot hun noodig onderhoud te voorzien;

Overwegende, dat daar het krediet van de bed. kolkonisten in voor den arbeid gunstige tijdvakken bijzonder wordt verhoogd, ook in min gunstige omstandigheden hen de gelegenheid dient opengesteld te worden om door eene toelage uit dit krediet eene ruimere verstrekking te erlangen;

Heeft besloten:

Art. 1
Aan alle kolonisten van het Bed. etablissement te Ommerschans, welke een tegoed op hun krediet bij de Mij hebben, zal, wanneer zij door ongunstig weder of eenig andere oorzaak buiten hun toedoen, in de onmogelijkheid gesteld worden, om de bij de reglementen van administratie bepaalde som voor een volle voeding inteleveren, eene uitkeering uit dit krediet plaats hebben.

Art. 2
Deeze uitkeering zal elke week van het opgelegd krediet, zoo op de rekening in het bijzonder als zakboekjes worden afgetrokken, en finaal ophouden, wanneer het krediet van den kolonist door de uitkeering zal geabsorbeerd zijn.

En zal een afschrift... enzv.