Besluit houdende benoeming en verplaatsing van koloniale geemployeerden 13 september 1825 N3


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961

NB: besluit is ook als kladje aanwezig, dan gedateerd 7 september, zelfde invnr

De Permanente Kommissie van Weldadigheid,

Willende voorzien in de vervulling der vacatures, ontstaan door de benoeming van H. Morrien tot geŽmployeerde bij de Adjunct-Direkteur der administratie en van F. van Boven tot provisioneele boekhouder in kol no 3

heeft besloten:

Art. 1
Den boekhouder de Rooy van kol no 5 te benoemen tot boekhouder van de Ommerschans op een tractement van f 7- 's weeks in te gaan met den dag waarop hij zijne nieuwe functie zal aanvaarden.

Art. 2
de geemployeerde van het algemeen bureau H. Magchielse wordt benoemd tot boekhouder in kol no 5 op een wekelijksch tractement van f 6- in te gaan met den dag waarop hij zijn functien zal aanvaarden.

Art. 3
de geemployeerde van het algemeen bureau Bergner wordt provisioneel benoemd als boekhr der fabriek bij het 2e Etabl te Veenhuyzen, op het thans door hem genoten wordend salaris van f 4- 's weeks.

Daaronder nog een besluit, N4:


... willende voorzien in de finale vervulling van den post van adsistent van den Algemeen Magazijnmeester

Art. 1
Tot adsistent van bovengen magazijnmeester wordt benoemd Helmcke, op een wekelijksch salaris van f 4-