10 september 1825
Nota van door de leden der Perm Komm in de koloniŽn gemaakte bepalingen en genomene besluiten, nader gearresteerd den 16 sept 1825 (zie not: van dien dag, nr 21)


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961


Elk jaar ergens augustus/september logeert het lid van de permanente commissie Jeremias Faber van Riemsdijk enkele dagen bij Johannes van den Bosch in Frederiksoord. Die dagen rauzen ze samen door de koloniŽn en nemen ze een heleboel besluiten:


Aan het verzoek van A. van der Walle te Veenhuijzen, om haar kind dat als bedelaar te O Schans is, bij zich te mogen hebben, zal worden voldaan.

Om van de nominatieve staat der weezen te Veenhuizen 1e Etablissement welke uit hoofde zij den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben, tot ontslag zoude worden voorgedragen, alleen die voortedragen, welken den ouderdom van 20 jaren bereikt hebben.

Aan het verzoek van Matthijs Koon te Leeuwarden om in eene of andere betrekking in de koloniŽn te worden geplaatst, kan niet voldaan worden, en is besloten, dien ten gevolge zijne stukken te retourneren.

Aan het verzoek van Kuipers, om dezelfde redenen, zal voor het ogenblik geen gevolg worden gegeven, doch zal den suppl: op de lijst der sollicitanten geplaatst worden.

Op het verzoek van Antje Molewijk om uit de dwangkolonie te O Schans te worden ontslagen, zal in zoo verre voldaan worden, dat aan haar een verlof voor den tijd van drie jaren zal worden verleend, ten einde te gaan dienen mits niet in de nabijheid der kolonien.

Margje Pieters Meijs uit de OSchans te ontslaan, om in de vrije kolonien terug te keren.

Betrekkelijk het verzoek van Vlaer en Kol, is conform besloten.

De brief N670 van de directeur, in handen gesteld van den Heer 2e Assessor, om daarvan een concept antwoord optemaken, waaromtrent door de P:K: met de Staten van Drenthe zal worden gecorrespondeert.

Op het verzoek van den R.K. pastoor Schuijer, om restitutie van eenige uitschotten, wegens vraag-boekjes en vestigingskosten van den kappellaan naar Veenhuizen, is besloten dit te akkordeeren, doch zullen voor het vervolg de door ZWEerw: benodigde boeken, bevorens aan den directeur moeten worden aangevraagd.
Voorts is nog door ZWEerw: ingezonden eene nota van kinderen welke niet kunnen lezen, waaromtrent besloten is dit stuk te stellen in handen van den schoolonderwijzer Van Wolda, om daarop te berigten.

Betrekkelijk het door den kapellaan J.A. Bosch genoten huisraad uit het algemeen magazijn, - Aan den Pastoor Schuijer te Steenwijkerwold te schrijven om de restitutie dezer gelden, of door gen. kapellaan, of door den gem. pastoor, zullende bij gebreke van dien de zaak publiek behandeld worden.

Omtrent de voordragt van den subcommissie Amsterdam betrekkelijk het vestigen van 3 huisgez: is conform besloten.

Autoriseren de uitbetaling van het tegoed, der voormaligen bedelaar te Ommerschans Armand

Is besloten de gewezen algemeene winkelier, Eede, te plaatsen in de winkel van de wede Vrijhoef.

Op het tractement van den adjct directeur Waardenburg zal gekort worden eene somma van f 100- 's jaarlijks tot zoo lange het bij hem ontbrekende saldo in kas zal zijn aangezuijverd; zullende de mandaat voor zijn tractement, voor het vervolg aan de ordre van den directeur gesteld worden.

Aan de reclame van de kolonist Maatje, om in vermindering van hun rekening te brengen, de in 1820 ten onregte gebragte post voor 1e mise, aan kleding van een kind, zal worden voldaan.

Om van de buitengewone verdiensten van Limbeek, de wekelijksche storting voor kleding intehouden.

Het tractement van van den onderdirecteur Faaken zal met f 1.50 per week worden verhoogd, en alzo gebragt worden tot f 8.50.

Besloten de 2 afgebrande hoeven op kol: No 3, weder te laten opbouwen, en den directeur te autoriseren tot de uitbetaling vandien.

de onderdirecteur der fabriek van het 1e etablissement ook te belasten met het 2e etablissement.

de spinbaas uit kol: No 3 Salomon overteplaatsen, als spinbaas naar het 2e etablissement te Veenhuizen, op een wekelijks salaris van f 5.20.

Het salaris van den boekh. der fabriek bij het 1e etabl: Ras, wordt vermindert en gebragt op f 5- s'weeks.

Het salaris van den boekhouder Bayle bij den Adj: directeur der fabriek wordt gebragt op f 6.-

Het salaris van den Adsist: der fabriek op kol: No 3 van den Bergh wordt verhoogd met f -.50 per week.

Den onderdirecteur der fabriek Ten Broeke, bij het 2e etablissement te Veenhuizen, overteplaatsen in deszelfs tegenwoordige rang en tractement naar de Ommerschans.

De vroeger bij besluit aangestelde onderdirecteur Hulst zal als zodanig bij het 3e etabl: in functie kunnen treden, onder die bepaling nogtans dat het tractement aan zijne rang verknogt eerst zal ingaan met het ogenblik dat in dat gestigt zich ten minsten 500 weezen zullen bevinden.

J Giese magazijnmeester te OSchans, uit hoofd van nonchalance in de admin: wordt gedurende eene maand gesteld op f 5- in plaats van f 6-.

Van der Eijnde,
Lindeman,
MorriŽn
Rensing
Toeteleggen 14 dagen tractement als gratificatie.

Aan de boekhouder Van Marle toeteleggen provisioneel f 1.- s'weeks boven zijn gewoon tractement als boekhouder van het 2e etabl: omdat hij vooralsnog met de waarneming der adm: van het 3e Etabl: is belast.

Het tekort door Evers op de kas ad F ... in uitgaaf te brengen ten laste der Maatschappij.

Odijk als geemployeerde van den 2e Adsessor te benoemen op f 4.- s'weeks


NB: Het tweede besluit, om de ontslagleeftijd voor weeskinderen te zetten op twintig jaar, zal blijven gelden zolang als de kindergestichten in Veenhuizen bestaan en wordt vermeld op pagina 110 van De kinderkolonie.