Besluit der Perm: Komm:van Weld:, houdende buiten dienststelling van den onderdirekteur voor de fab, mat. arbeid J. Honing te Ommerschans, van den 8 augustus 1825


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961

De Perm Komm van Weld.

Overwegende, dat de onderdirekteur van den fab. mat. arbeid in de Ommerschans J. Honing zich sedert lang in zijne betrekking nalatig heeft betoond, en bovendien zich heeft schuldig gemaakt aan het niet involgen van de hem herhaaldelijk gegevene bevelen van den Heer Direkteur der kolonien,

Besluit:

Art. 1
De onder-direkteur van de fab. mat. arbeid in de Ommerschans, J. Honing wordt buiten den dienst der Maatschappij gesteld, en verpligt het etablissement te verlaten.

Art. 2
De Heer Direkteur wordt uitgenodigd, in de vakature voorloopig, dadelijk te doen voorzien, en tevens eene voordragt aan de P.K. in te zenden, om de opene plaats definitief te doen vervullen.

Afschrift dezes zal worden uitgereikt aan den genoemden Heer Honing, voor zoo verre hem aangaat; alsmede aan den Heer Direkteur der Kol. ter fine van informatie en narigt.

Heden gearresteerd door der Perm. Komm. van W. te 's Gravenhage den 8 aug. 1825