Besluit der P.K. van Weld., omtrent het getal en de belooning van de winkeliers in de vrije kolonien, van den 19 July 1825 N2

Drents Archief, toegang 0186, invnr 963 en invnr 961, mapje 1825

De P.K. van W.

Overwegende dat het voor als nog voldoende is, in de vrije kolonien een algemeen winkelier aantestellen.

Overwegende dat het verkiezelijker schijnt de overige winkeliers in de vrije kolonien toetestaan 10 pct van de verkochte goederen, boven het toeleggen van een traktement.

Overwegende dat zulks in de etablissementen de Ommerschans en Veenhuizen minder gevoegelijk geschieden kan.

Heeft besloten

Artikel 1
In de vrije kolonien zal provisioneel slechts één algemeen winkelier worden aangesteld.
De geadmitteerde winkels zullen genieten 10 pct van de door hen uitverkochte goederen.

Artikel 2
In de overige etablissementen zullen de winkeliers genieten zeven guldens wekelijks, en bovendien 10 pct van de zuiver behaalde winst door den verkoop der goederen.


Dit is een verandering van het besluit van 10 mei 1825 N3, zie hier, waarbij nog was vastgesteld dat ook de winkeliers in de gewone koloniën een salaris van zeven gulden per week zouden ontvangen.