Besluit der Perm. Komm. van Weld., omtrent het inslaan en doen debiteren van eenige kleine artikelen van winkelwaren, van den 19 July 1825 N1

Drents Archief, toegang 0186, invnr 963 en invnr 961, mapje 1825

De P.K.,

Overwegende de noodzakelijkheid van te voorzien in vele kleine behoeften der kolonisten.

Overwegende dat deze niet begrepen zijn in het kontrakt met onderscheidene leveranciers wegens het maandelijks leveren van winkelwaren gesloten.

Overwegende dat voor als nog geen vaste bepalingen kunnen worden gemaakt wegens het debiet van ieder artikel in het bijzonder.

Heeft besloten

Artikel 1
De Heer Direkteur der kolonien wordt bij dezen gekwalificeerd tot het doen leveren van onderscheidene kleine artikelen aan de winkels der Maatschappij.

Artikel 2
Deze artikelen zullen een gedeelte uitmaken der goederen, welke volgens de bepalingen van den 10 mei ll jaarlijks in de winkels kunnen worden gekocht.

Artikel 3
In het volgende kwartaal zullen de aan de winkels te leveren grove waren in zoo verre verminderd worden, als het debiet dezer kleine waren bedragen heeft.

Artikel 4
Er zal onverwijld door den Heer Direkteur een staat ingezonden worden van de artikelen, derzelver hoeveelheid en waarde, voor de onderscheidene winkel over dit kwartaal noodzakelijk.

Artikel 5
Er zal behoorlijk aanteekening gehouden worden van het debiet van ieder artikel, ten einde dezelve bij volgende uitbesteding van leverancie aan de winkels in de lijsten der te leveren goederen te kunnen begrijpen.