Besluit van de Permanente Kommissie van de Maatschappij van Weldadigheid, bepalende eene bijzondere kleeding voor de Bedelaars Kolonisten, die voor de tweede maal van desertie terugkomen van den 4 juni 1825


Drents Archief, toegang 0186, invnrs 963 en 988


De Perm. Komm. van Weld.,

Overwegende de bestaande maatregelen, ter voorkoming of vermindering van de desertie uit het bedels Etablissement,

Overwegende, dat eene geheel bijzondere kleeding voor de kolonisten, welke voor de tweede maal na desertie in het Etabl: terug gebragt zijn, hunne hernieuwde ontvlugting kan beletten, terwijl een onderscheidene kleeding tevens tot een afschrik van de desertie bij andere kolonisten kan verstrekken,

heeft besloten

alle kolonisten van de Bedelaars Etablissementen, voor de tweede maal van desertie teruggebragt of gekomen zijnde, zullen gedurende een jaar tijds geheel in het rood worden gekleed,
En zal afschrift dezes enzovoort...