Besluit der Permanente Kommissie van de Maatschappij van Weldadigheid, houdende wijziging in de soort van produkten, in de gewone koloniŽn te teelen, van den 10 Mei 1825 N2

Drents Archief, toegang 0186, invnr 963 en invnr 961, mapje 1825

De Perm. Komm. van Weldadigheid,

Overwegende, dat de lage prijzen van sommige graansoorten het noodzakelijk maken maatregelen te nemen, waardoor ook in de behoefte der kolonisten aan vreemde waren, door ruiling of verkoop van in de kolonien voortgebragte, en tevens naar buiten verkoopbare, produkten kan worden voorzien.

Overwegende, dat dezelfde omstandigheid, de goedkoopte van de granen, het bovendien noodig maakt, pm het gebruik of de konsumptie van de kolonisten zoo veel mogelijk te bepalen tot voortbrengselen van eigen grond, op dat de inkoop of inruiling van vreemde voorwerpen meer beperkt worde.

Heeft besloten

Artikel 1
De aardappelteelt zal in de gewone kolonien met het aanstaande jaar 1826 worden verminderd, en voor een gedeelte vervangen worden door de bouwing van vlas, rogge en lijnzaad, zoodanig dat elke hoeve een buiten de kolonie verkoopbaar produkt oplevere van zestig tot zeventig gulden.

Artikel 2
Alle verdere voor de huishouding der kolonisten benoodigde waren en grondstoffen, zullen zoo veel mogelijk in de kolonien zelven geteeld, en alle te fabriceren voor de kolonien benoodigde stoffen, door dezelven vervaardigd worden.

Artikel 3
Ter bekoming van de nog ontbrekende wol, zullen 2000 schapen worden aangekocht en wordt daarvoor geakkordeerd de som van É 6000.--

Artikel 4
Ook voor de behoefte der kolonisten zelven, zal in dezelve het benoodigde vlas worden geteeld; alsmede de noodige cichorij.
Het vleesch en spek zal mede in de kol. worden geproduceerd, en zal tot dat einde de Heer Directeur der kolonien aan de P.K. jaarlijks eene voordragt doen van de wijze, waarop dit oogmerk, buiten schade der Maats., zou kunnen worden bereikt.

Artikel 5
De Permanente Komm. behoudt zich vůůr het maken van nadere bepalingen omtrent het doen vervaardigen in de kol. van de nog ontbrekende fabrikaten.