9 mei 1825
Besluiten der Perm Kommissie van Weldadigheid, omtrent de geakkordeerde sommen op de koloniale boeken, nrs 1-20,


Drents Archief, toegang 0186, invnr 961


Dit zijn genummerde besluiten over de financiële boeken van 1824 en met name de begrotings-overschrijdingen in dat jaar. Gedeeltelijk getranscribeerd, mét opmerkingen (in cursief):

Nr 1 gaat over kolonie 4

Nr 2 gaat over Veenhuizen
No.2 De Permanente Kommissie van Weldadigheid, overwegende, dat ten laste van het respekt Paarden, wagens en Tuigen des Grootsboekkas van het 1e Etablissement te Veenhuizen gebragt zijn de aankoop van 4 Wagens met tuigen en derzelver spannen als mede dat van de Boerderijgereedschappen van hetzelfde Boek met de kosten van twee ploegen, alle welke voorwerpen eigenlijk tot het 2e Etablissement behooren en ten dienste van hetzelve worden gebezigd:
Heeft besloten;
van het respekt Paarden, Wagens en Tuigen, groot boek van het 1e Etablissemenet te Veenhuizen zal op dat van het 2e Etablissement worden overgeschreven de som van f 611,00 als ten onregte wegens aankoop van 4 Wagens met tuigen en derzelver Spannen voor het 2e Etablissement, op het Grootboek van het 1e gebragt; alsmede overgeschreven van het respekt Boerderijgereedschappen, Grootboek 1e Etablissement de som van f 104,00 insgelijks abusievelijk op het eerstgenoemde Boek en uitgaaf gebragt.

Nr 3 gaat over Wateren
No.3 De Permanente Kommissie van Weldadigheid, overwegende dat de aankoop van de noodige Wagens, Tuigen en Paarden ten behoorlijken uitvoering van den landbouw in het Instituut van Opvoeding te Wateren meerdere uitgaven veroorzaakt dan de op het respekt Aankoop van paarden, Wagens en Tuigen primitief geakkordeerde som toelaat, en mitsdien eene verhoging van dat geakkordeerde noodzakelijk maakt.
Heeft besloten:
De geakkordeerde som van het respekt Aankoop van Paarden, Wagens en Tuigen van het grootboek voor het Instituut van Opvoeding te Wateren wordt verhoogd met eene som van f 275,00.

Nr 4 gaat over kolonie 4

Nr 5 gaat over kolonie 4

Nr 6 gaat over de Ommerschans:
Nr 6. De Perm Komm van Weldadigheid, overwegende, dat doordien het getal van 1200 bedelaars in de Ommerschans gedurende de zomer van 1824 meestal kompleet geweest is, behalve het aantal strafkolonisten, en meerder werks verrigt is dan de op 1200 zielen berekende toegestane som op het respekt veldarbeid toeliet te voldoen, zoo dat hiervan de overschrijding dier som het gevolg is geweest.
Overwegende, dat hoewel de Maatschappij geene schade lijdt door het verrigten van meer arbeid dan bepaald is, echter het geven van arbeid boven de beraamde evenredigheid, de massa van arbeid en de daaruit voortvloeijende ressources op den arbeid te spoediger absorbeert,
heeft besloten
voor het jaar 1824 zal het respekt veldarbeid van het onderdirekteursboek der kolonie Ommerschans met zoo veel mogen worden overschreden als de hoeveelheid van het verrigt werk in dat jaar noodig maakt; doch zal bij vervolg de beraamde evenredigheid van den te verrigte veldarbeid, bij het geven des werks zoo veel mogelijk moeten worden in het oog gehouden.

Nr 7 gaat over kolonie 1 & 2

Nr 8 gaat over kolonie 3

Nr 9 gaat over kolonisten van kolonie 3 die te Veenhuizen ontgonnen hebben
No.9. De Permanente Kommissie van Weldadigheid, overwegende, dat doordien de meerdere werkzaamheden van de kolonisten van de Kolonie no.3 in de Etablissementen te Veenhuizen en in de Kolonie no.6, de geakkordeerde som op het respekt Buitengewone Veldarbeid van het onderdirekteursboek van Kolonie no.3 heeft doen overschrijven.
Heeft besloten:
Toe te staan dat het respekt Buitengewone Veldarbeid van het onderdirekteursboek van Kolonie no.3 met zoo veel worde te boven gegaan, als de meer verrigte Buitengewone Veldarbeid zal nodig maken.

Nr 10 gaat over div vrije kolonien

Nr 11 gaat over kolonie 6

Nr 12 gaat over Wateren
No.12. De Permanente Kommissie van Weldadigheid, overwegende, dat het geakkordeerde op het respekt Algemeene Voorschotten van het grootboek des Opvoedingsgestichts te Wateren, in evenredigheid van de toegestane sommen op dit respekt van den andere Etablissementen niet toereikende hoeft kunnen zijn ter dekking van de meerdere uitgaven, veroorzaakt door het beplanten der wallen met houtgewas, en door de meerdere kosten van de aan te leggen wegen in dit Etablissement, maar heeft moeten worden overschreden;
Heeft besloten:
Het respekt Algemeene Voorschotten van het Grootboek der Etablissement te Wateren wordt verhoogd met eene som van zevenhonderd guldens.

Nr 13 gaat over Wateren
No.13. De Permanente Kommissie van Weldadigheid, overwegende, dat naardien het respekt Boerderij Gereedschappen van het Grootboek van het Instituut te Wateren gekrediteerd is voor eene som, gelijkstaande met die op hetzelfde respekt van andere Etablissementen toegestaan, en het Instituut evenwel, uit de aard van deszelfs Inrigting, meerdere Gereedschappen behoeft, naar evenredigheid van deszelfs hoeveelheid gronds, dan de gemelde andere Etablissementen, en dat daarom de overschrijding van het geakkordeerde noodzakelijk zoude maken.
Heeft besloten:
Op het respekt Boerderijgereedschappen van het Instituut te Wateren, wordt, boven het primitief geakkordeerde, alsnog eene som van honderd guldens toegestaan.

Nr 14 gaat over kolonie 1 & 2

Nr 15 gaat over de Ommerschans:
Nr 15. De Perm Komm van Weldadigheid, overwegende, dat, in de maand november 1824 het respekt Administratiefonds van het onderdirekteursboek van kol 5 met de som van f 508, 40 1/3 overschreden is.
Overwegende dat hiervan de oorzaak geweest is, dat bij het akkorderen der som op dit respekt slechts op de kosten van éénen veldwachter gerekend is, terwijl gedurende een geruimen tijd negen van die ambtenaren daaruit hebben moeten betaald worden,
Overwegende dat derwijl de overschrijding in de laatste maand van het koloniale jaar 1824 gemaakt zijnde, het verhoogen der geakkordeerde som ter dekking van het tekort niet noodzakelijk is,
heeft besloten
op het respekt Administratiefonds van het onderdirekteursboek van kol 5, wordt ter dekking van het deficit in november 1824, geene verhooging toegestaan; maar zal die meerdere uitgaven begrepen worden in de op te maken afrekening over het jaar 1824, omtrent dat fonds.

Nr 16 gaat over de Ommerschans:

Nr 16. De Perm Komm van Weldadigheid, overwegende, dat het respekt Grondontginning van het onderdirekteursboek van kol N5, jaar 1824, overschreden is met eene som van f 4,686.43
Overwegende, dat de oorzaak hiervan te vinden is, zoo in de meerdere kosten die de ontginning der gronden door het uitrooijen van (...)

Nr 17 gaat over kol 5

Nr 18 gaat over kolonie 5

Nr 19 gaat over kolonie 5

Nr 20 gaat over de vrije koloniën